Llicència municipal d'establiments oberts al públic de règim especial

És el règim d'intervenció municipal al qual se subjecta l'obertura d'un establiment públic de règim especial.
En termini
Requisits previs
Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.
Preu / Taxa
La taxa que estableixi l'ordenança fiscal.
Documentació a aportar
 1. La sol·licitud de la llicència municipal d'establiments oberts al públic de règim especial, d'acord amb el model normalitzat, acompanyada de la documentació que es detalla en aquest punt.
 2. Projecte bàsic, signat pel tècnic competent amb el contingut mínim previst per la normativa sobre prevenció i seguretat en matèria d'incendis.
 3. Per tal que els serveis tècnics municipals puguin informar, amb caràcter previ a qualsevol altre tràmit, la compatibilitat de l'activitat amb les normes legals o reglamentàries urbanístiques i amb el planejament urbanístic aplicable, el projecte tècnic haurà d'incorporar de manera diferenciada de la resta la documentació, la següent:
  a.1) Plànol d'emplaçament de l'activitat projectada que permeti la identificació de la finca.
  a.2) Explicació sintètica de l'activitat projectada que detalli la seva naturalesa i característiques principals.
  a.3) Necessitats d'ús i aprofitament del sòl i del subsòl.
  a.4) Requeriments de l'activitat respecte als serveis públics municipals que exigeixi l'activitat.
 4. Memòria de seguretat si cal, d'acord amb la normativa d'aplicació.
 5. Pla d'autoprotecció, si cal, d'acord amb la normativa d'aplicació.
 6. Documentació relativa a mobilitat amb el contingut que determini la normativa d'avaluació de la mobilitat generada.
 7. Un estudi d'impacte acústic de l'establiment amb el contingut requerit per les ordenances sobre contaminació acústica, la normativa específica de protecció contra la contaminació acústica o aquella que la substitueixi. També haurà d'acreditar el compliment de les determinacions i condicionants que estableixin els mapes de capacitat acústica, els plans d'accions i els plans específics municipals de mesures per minimitzar l'impacte acústic i, en general, la resta de normes i programes vigents per evitar o reduir la contaminació acústica.
 8. Memòria del dispositiu d'assistència sanitària si cal, d'acord amb la normativa d'aplicació.
 9. Memòria descriptiva de les condicions d'higiene i salubritat, que acrediti disposar dels serveis d'assistència sanitària que preveu el Reglament de la Llei 11/2009.
 10. Acreditar el compliment de les condicions i requisits específics per a l'establiment de règim especial, aquests, poden incorporar-se al projecte tècnic o poden ser elaborats i presentats de forma independent al projecte:
  a) Disposar del servei de vigilants de seguretat privada següent:
  - D'1 a 500 persones d'aforament autoritzat: 1 vigilant/a de seguretat privada.
  - De 501 a 1.000 persones d'aforament autoritzat: 2 vigilants/es de seguretat privada.
  - De 1.001 a 2.000 persones d'aforament autoritzat: 3 vigilants/es de seguretat privada.
  - A partir de 2.000 persones d'aforament autoritzat: 1 vigilant/a de seguretat privada més per cada 1.000.
  b) Disposar del personal de control d'accés següent:
  - D'1 a 150 persones d'aforament autoritzat: 1 controlador/a d'accés.
  - De 151 a 500 persones d'aforament autoritzat: 2 controladors/es d'accés.
  - De 501 a 1.000 persones d'aforament autoritzat: 3 controladors/es d'accés.
  - De 1.001 a 2.000 persones d'aforament autoritzat: 4 controladors/es d'accés.
  - A partir de 2.000 persones d'aforament autoritzat: 1 controlador/a més per cada 1.000.
  c) Disposar d'un sistema automàtic de control d'aforament.
  d) Disposar d'un aparcament propi dimensionat al seu aforament autoritzat. (Excepcionalment, la llicència o autorització pot eximir el compliment d'aquest requisit si l'estudi o memòria sobre mobilitat presentat acredita l'existència i l'ús de serveis de transport col·lectiu i la suficiència de places d'aparcament en la proximitat de l'establiment).
  e) Justificar que no hi ha persones residents en un radi de 500 metres a l'entorn de l'establiment. (Excepcionalment, la llicència o l'autorització pot reduir aquest radi a 200 metres si el projecte acredita l'existència de mesures d'aïllament acústic suficients per garantir que no es produiran molèsties a les persones que resideixen a la proximitat de l'establiment).
  f) Justificar que no hi ha centres educatius, biblioteques, centres esportius ni centres de culte en un radi de 500 metres a l'entorn de l'establiment. Excepcionalment, la llicència o l'autorització pot eximir del compliment d'aquest requisit si es garanteix que el local roman tancat des d'una hora abans de l'obertura i fins a una hora després de la clausura i durant l'horari lectiu o d'ús dels serveis esmentats.
  g) Acreditar mitjançant un apartat específic del projecte que l'establiment de règim especial, atès el seu horari i el dels desplaçaments que ha de provocar i el volum d'aquests, no ha d'interferir en l'activitat econòmica i social de la zona afectada.
 11. Declaració responsable de la persona titular o organitzadora on faci constar el compromís de contractació d'una d'assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc (segons les quanties mínimes del Decret 112/2010, de 31 d'agost).
 12. Declaració responsable de la persona titular de la disponibilitat de la finca o local, si és el cas.
 13. Documentació requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions, i en tot cas la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l'establiment i de les activitats a desenvolupar-hi. Aquesta documentació es presentarà en forma d'estudi o memòria ambiental incorporada de manera diferenciada al projecte tècnic, amb el contingut que resulti de les Ordres que dicti el Departament competent en matèria de medi ambient.
 14. Document acreditatiu de la designació per la persona sol·licitant de la llicència de la persona que ha d'assumir la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que ha d'expedir la certificació que acrediti l'adequació de l'establiment a la llicència atorgada. Aquest document haurà de consignar el nom, l'adreça, la titulació i l'habilitació professional de la persona designada.
 15. La sol·licitud de llicència urbanística, si escau, acompanyada per la documentació requerida per la normativa urbanística. Aquesta sol·licitud es pot presentar simultàniament a la presentació d'altres sol·licituds d'autorització o llicència.
 16. Autorització d'abocament a la llera pública o al mar, si és el cas.
Descripció

És el règim d'intervenció municipal al qual se subjecta l'obertura d'un establiment públic de règim especial.

Aquesta llicència l'atorguen, amb informe vinculant previ de la Generalitat, els ajuntaments de més de 50.000 habitants. També podran atorgar-la els ajuntaments de menor població que així ho tinguin delegat de la Generalitat de Catalunya. En la resta de municipis el règim d'intervenció serà l'autorització de la Generalitat, prèvia conformitat de l'ajuntament afectat.

Els establiments oberts al públic de règim especial són aquells amb horari especial i que poden romandre oberts al llarg de tot el dia, preveient 2 hores de tancament, cada 24 hores.

Organisme competent / Responsable
Ajuntament de municipi de més de 50.000 habitants i els de menor població que així ho tinguin delegat (de conformitat amb l'article 12 de la Llei 11/2009 i correlatiu de l'Ordenança).
Àrea tramitadora
Àrea municipal de gestió de les activitats i llicències.
Qui el pot demanar
La persona física o jurídica que, complint amb les condicions i requisits especials, vol posar en funcionament un establiment de règim especial o el seu representant legal. En aquest darrer cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal

Estan obligats a l'ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, així com aquells que s'estableixin reglamentàriament.

Si voleu tramitar la petició electrònicament cal que disposeu d'un certificat digital. Us caldrà iniciar la tramitació tot emplenant el formulari web i signant-lo digitalment.

Podeu consultar els certificats digitals admesos pel validador del Consorci AOC

De tots els sistemes d'identificació disponibles la manera més senzilla de tramitar és mitjançant l'IdCat Mobil, que facilita la identificació i signatura electròniques a través de dispositius mòbils, i es pot utilitzar per a fer tràmits amb les administracions i ens que integren el sector públic de Catalunya Vídeo explicatiu de com sol·licitar-lo.

I si no tinc certificat, i no el puc aconseguir?

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Es pot presentar en qualsevol moment.
Mitjans de pagament
Els que estableixi l'ordenança fiscal.
Impresos del tràmit
Imprès de sol·licitud de llicència municipal d'establiments oberts al públic de règim especial.
Normativa
 • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives
 • Decret 112/2010, de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives
 • Ordenança municipal d'intervenció en espectacles públics i activitats recreatives.
Termini de Resolució
La resolució que dicta l'Ajuntament sobre la sol·licitud de llicència posa fi al procediment i s'ha de dictar i notificar en un termini màxim de 6 mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.
Silenci administratiu
Negatiu. Opera en el termini de 6 mesos des que es va presentar la sol·licitud de llicència.
Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.
Altra informació d’interès

En aquest procediment d'atorgament de llicència, l'Ajuntament sol•licita un informe previ vinculant a la Generalitat de Catalunya (serveis territorials competents en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives), que s'ha d'emetre en el termini de 2 mesos (Decret 112/2010, de 31 d'agost article 121).

En el moment d'iniciar l'activitat s'ha d'acreditar la contractació de l'assegurança de responsabilitat civil, mitjançant una declaració responsable, en la qual es faci constar les quanties contractades, acompanyada del rebut vigent, d'acord amb el Decret 112/2010, de 31 d'agost (article 83).

Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Mura és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (mura@diba.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Puiggili, s/n, 8278, Mura, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 27/05/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.