Casament civil

Sol·licitar dia i hora per celebrar la cerimònia de casament civil a l’Ajuntament.
En termini
Requisits previs

Abans de sol·licitar la celebració del casament civil davant l’Ajuntament, cal:

  • Tramitar l'expedient de matrimoni al Registre Civil, indicant la voluntat de celebrar la cerimònia a l’Ajuntament.
  • Liquidar la taxa corresponent.
Preu / Taxa
Segons ordenances fiscals
Documentació a aportar

Cal aportar la documentació següent:

  • Sol·licitud de matrimoni civil (facilitada al Registre Civil), emplenada i signada per les persones sol·licitants.
  • Liquidació del preu públic.
Descripció
Sol·licitar dia i hora per celebrar la cerimònia de casament civil a l’Ajuntament.
Organisme competent / Responsable
Ajuntament.
Àrea tramitadora
Serveis interns.
Qui el pot demanar
La persona interessada o representant, legal o voluntària, degudament acreditada.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal

Estan obligats a l'ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, així com aquells que s'estableixin reglamentàriament.

Si voleu tramitar la petició electrònicament cal que disposeu d'un certificat digital. Us caldrà iniciar la tramitació tot emplenant el formulari web i signant-lo digitalment.

Podeu consultar els certificats digitals admesos pel validador del Consorci AOC

De tots els sistemes d'identificació disponibles la manera més senzilla de tramitar és mitjançant l'IdCat Mobil, que facilita la identificació i signatura electròniques a través de dispositius mòbils, i es pot utilitzar per a fer tràmits amb les administracions i ens que integren el sector públic de Catalunya Vídeo explicatiu de com sol·licitar-lo.

I si no tinc certificat, i no el puc aconseguir?

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Tot l’any.
Termini de sol·licitud
No n’hi ha.
Mitjans de pagament
Segons ordenances fiscals
Normativa
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i a la família.
  • Reial Decret de 24 de juliol de 1889 pel que s’aprova el Codi Civil.
  • Instrucció de 26 de gener de 1995 de la Direcció General de Registres i Notariat sobre l'Autorització del Matrimoni Civil pels Alcaldes.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Termini de Resolució
3 mesos
Silenci administratiu
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.
Normativa del silenci administratiu
No aplica
Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Monistrol de Calders és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (monistrolc@diba.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Vinya, 9, 8275, Monistrol de Calders, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 10/08/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.