Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Nil López Crespo

Alcalde de Matadepera

Junts per Matadepera (Junts)

  • Càrrec electe
  • Alcalde
  • Membre d'equip de govern
  • Comissió Informativa Permanent
  • Comissió Especial de Comptes
  • Comissió Especial d'Habitatge
  • Comissió Informativa Especial per al seguiment del codi de conducta dels alts càrrecs
  • Junta de Govern Local
  • Ple municipal
  • Alcaldia

Tal com defineix l'article 11.1, b) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, cal publicar les retribucions, indemnitzacions i dietes, les activitats i els béns dels membres de govern, dels alts càrrecs de l'Administració pública, i dels personal administratiu dels ens públics, les societats, les funcions i els consorcis, i les indemnitzacions que han de percebre en deixar d'exercir el càrrec.

Aquí teniu les dades referents a la dedicació i retribució dels membres electes d'aquest Ajuntament:

 

- Retribucions per dedicació parcial

Nom

Dedicació

Hores setmanals Import brut per paga Data d'efectes
Nil López Crespo 80,00 % 30,00 36.902,00 eur 15.6.2019
Marcel·lí Bosch Muntal 53,55 % 20,00 24.000,00 eur 1.7.2019
Bet Fonollosa Argemí 40,00 % 15,00 18.000,00 eur 1.7.2019
Carme Querol Badosa 40,00 % 15,00 18.000,00 eur 1.7.2019
Núria Garcia Murcia 40,00 % 15,00 18.000,00 eur 1.7.2019
Xavi Mampel Olona 33,33 % 12,50 15.000,00 eur 1.7.2019
Pol Roura Marmol 33,33 % 12,50 15.000,00 eur 1.7.2019
Albert Recasens Vert 33,33 % 12,50 15.000,00 eur 1.7.2019

 

- Assistència per concurrència a òrgans col·legiats (regidors sense dedicació exclusiva ni parcial)

Òrgan col·legiat Import íntegre per sessió
Ple 250,00 eur
Junta de Govern Local 190,00 eur
Comissió Informativa 100,00 eur

 
 

INCOMPATIBILITATS

Càrrecs electes i membres de l'equip de govern que tenen reconeguda la compatibilitat de tasques per poder exercir la dedicació parcial a l'Ajuntament de Matadepera:

- Sr. Marcel·lí Bosch i Muntal (Junts per Matadepera), per a la condició de Bomber de l'Ajuntament de Barcelona