Registre de grups d'interès Disponible a: Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya

Hi ha persones o organitzacions que influeixen o intervenen en l’elaboració de les polítiques públiques d’aquest ens? Aquest és l'espai on ho podràs estar al corrent de qui són i quina activitat duen a terme.

Data última actualització: 24/05/2016

L’obligació de crear un Registre de Grups d’Interès per part dels ens locals ve determinada per l’article 45.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (en endavant, LTC). Tanmateix, l’article 53 d’aquesta Llei estableix que caldrà realitzar un desplegament normatiu, per tal de determinar les persones i les organitzacions que s’hi han d’inscriure, la informació requerida als declarants, el contingut detallat del codi de conducta i el procediment d’investigació i tramitació de les denúncies, que es regularà per reglament. 

En el marc descrit, i per tal de donar compliment als manaments continguts en l’art. 53 LTC, la Generalitat va aprovar el Decret 171/2015, de 28 de juliol, sobre el Registre de Grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, que va entrar en vigor el passat 1 d’octubre de 2015.

Aquesta disposició reglamentària regula el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat, que es gestiona com a registre únic dels grups que actuen davant tots els òrgans, ens i institucions de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, no essent aplicable als ens locals.

Això no obstant, d’acord amb el que estableix la Disposició Addicional del Decret, quan se li encomani expressament, el Registre també podrà gestionar centralitzadament els altres registres de grups d’interès que es creïn a l’empara de la Llei de Transparència, inclosos els ens locals de Catalunya. Als efectes de possibilitar-ne la gestió centralitzada, l’òrgan responsable del Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat – la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia - haurà de fixar les directrius tècniques i de coordinació necessàries.

Tanmateix, la Disposició Final Segona del Decret estableix el seu desplegament, i habilita al departament de la Generalitat competent perquè dicti les disposicions de desenvolupament que siguin necessàries per a fer efectiu el seu contingut.

D’acord amb l’anterior, i donat que l’esmentat departament està pendent de desenvolupar les disposicions necessàries per aplicar el Decret a les entitats locals, l’Ajuntament de Masquefa crearà el seu Registre de Grups d’Interès, o en el seu cas formalitzarà el conveni corresponent amb la Generalitat de Catalunya, tant bon punt es fixin les directrius a seguir per part de l’administració competent.