Sol·licitud de subvencions específiques dels àmbits de l'Àrea de Serveis Personals per a l'any 2022 (Acció Social i Ciutadania, Educació, Esports, Cultura, Salut Comunitària)

Es un ajut o suport econòmic per entitats legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Malgrat de Mar ( a excepció de les entitats de l’àmbit de serveis socials i sanitàries), per a la realització d’una activitat concreta o un projecte anual d’activitats en benefici de la població de Malgrat de Mar.
En termini
Documentació a aportar
Descripció

Un cop atorgada la subvenció quan es pot presentar l’acceptació de l’import concedit?

Segons l’article 17.1 de les Bases reguladores generals, si en el transcurs de 10 dies hàbils des de la notificació o publicació de la resolució de la concessió, el beneficiari no presenta objeccions, la subvenció i les seves condicions s’entendran acceptades tàcitament.

Com es pot justificar la subvenció objecte de la sol·licitud?

Amb factures, minutes i altres documents acreditatius de la despesa efectuada. Si es per l’activitat general de l’entitat amb memòria de l’activitat anual i els seus comptes corresponents a l’exercici que es subvenciona.

Qui em pot informar o aclarir dubtes sobre la sol·licitud de subvenció?

Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament de Malgrat de Mar

Organisme competent / Responsable
Ajuntament de Malgrat de Mar
Àrea tramitadora
Benestar Social – Acció Social
Qui el pot demanar
Totes aquelles entitats que compleixin els requisits de les Bases reguladores específiques de subvencions dels àmbits de l'Àrea de Serveis Personals i de les Bases reguladores generals de les subvencions atorgades per l'Ajuntament de Malgrat de Mar, per l'any 2022
Canals de tramitació
Electrònic
Període de l'any en què es pot demanar
De l'1 al 31 de juliol de 2022, per les subvencions dels àmbits d'Acció Social, Educació, Cultura i Salut Comunitària.
Del 15 de setembre al 31 d'octubre, per les subvencions de l'àmbit d'Esports.
Termini de Resolució
Dos mesos des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
Quina documentació es lliura? Rebut de la sol·licitud registrada
Silenci administratiu
Negatiu
Altra informació d’interès
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Malgrat de Mar és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (correu@ajmalgrat.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Carme, 30, 8380, Malgrat de Mar, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 18/07/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.