Canvi de domicili dins el mateix municipi a efectes del Padró d'Habitants

Actualitzar les dades al Padró d’Habitants, per canvi de domicili habitual dins la mateixa població.
En termini
Documentació a aportar
En tots els casos cal acreditar la identitat i els drets sobre l’habitatge. Si no es pot acreditar es requerirà de les autoritzacions de representació.
 
Com acredito la identitat? Amb algun d’aquest documents:
 • DNI, Passaport o NIE, en vigor, no caducats.
 • Fotocòpia del DNI, Passaport o NIE, en vigor, acompanyat de la denúncia policial de pèrdua i resguard de la sol·licitud de renovació, sempre i quan suposi pròrroga de la validesa.
 • Permís de conduir espanyol, en vigor, acreditant les dades mancants (sexe, nacionalitat i lloc de naixement) amb un altre document vàlid (p.e.: Certificat de naixement).
 • Cèdula d’inscripció per a persones sense nacionalitat (apàtrides).
 • Documents provisionals d’identitat de les persones sol·licitants d’asil. No es consideren vàlids els documents provisionals on s’especifica que està a l’espera de ser o no admesa la petició a tràmit.
 • Documents d’identitat consular i acreditació d’organismes internacionals expedits pel Ministeri d’Assumptes exteriors i Cooperació.
 • Targeta d’identificació de les persones d’altres països de la Unió Europea i el certificat d’inscripció en el Registre Central d’Estrangers, si s’escau.
 • Resguard de presentació de sol·licitud de protecció internacional de persones de la Unió Europea. 
Com acredito les drets sobre l’habitatge? Amb algun d’aquest documents:
 
 • Escriptura de compravenda (si les dades d’IBI estan actualitzades l’Ajuntament pot consultar-ho amb el consentiment del/la propietari/a i per tant no cal aportar-la).
 • Contracte de lloguer acompanyat de l’últim rebut del pagament del lloguer (amb una antiguitat no superior a tres mesos).
 • Factura d’aigua, llum o gas. (amb una antiguitat no superior a tres mesos).
Com acredito la representació d’identitat o dels drets sobre l’habitatge? 
 • Document acreditatiu de la identitat de totes les parts (qui cedeix la representació i qui la rep).
 • Autorització expressa signada per qui ostentat la identitat o els drets sobre l’habitatge:
Model d’autorització per a sol·licitar documentació o fer gestions en nom d’un altre: Autorització per sol·licitar documentació o fer tràmits del padró.
 
Model d’autorització del propietari o llogater a un altre per a què pugui empadronar-s’hi: Autorització per empadronar en un habitatge aliè.
 
En cas que el propietari o llogater no hi estiguin empadronats i hi hagi alguna altra persona empadronada, aquesta també haurà de signar una altre autorització.
 
En cas que el domicili estigui a nom d’una societat s’haurà d’aportar els poders que acreditin la representació de la persona que signa l’autorització si no figura com a representant en el contracte del lloguer.
 
MENORS D’EDAT
 
Empadronament de menors amb ambdós progenitors/es o família monoparental
 • Acreditació d’identitat de totes les parts. (Si el menor és menor de 14 anys aportar el DNI si en disposa, a partir de 14 anys és obligatori).
 • Acreditació drets sobre l’habitatge.
 • Llibre de família o certificat de naixement del/de la menor.
Empadronament de menors només amb un progenitor
 • Acreditació d’identitat de totes les parts. (Si el menor és menor de 14 anys aportar el DNI si en disposa, a partir de 14 anys és obligatori).
 • Acreditació drets sobre l’habitatge.
 • Llibre de família o certificat de naixement del/de la menor.
 • Permís presencial o autorització per empadronar a un/a menor signada pel progenitor/a que no s’empadrona. En el seu defecte:
Empadronament del menor amb un/a major d’edat que no és cap dels/de les progenitors/es.
 • Acreditació d’identitat de totes les parts. (Si el menor és menor de 14 anys aportar el DNI si en disposa, a partir de 14 anys és obligatori).
 • Acreditació drets sobre l’habitatge.
 • Llibre de família o certificat de naixement del/de la menor.
 • Permís presencial o autoritzacions per empadronar a un/a menor de cada un dels/de les progenitors/es. En cas que només signi un progenitor:
En cas de tutela i/o acolliment per part de l’Administració o persona jurídica:
 • Document d’identificació personal del/de la menor. (Si el menor és menor de 14 anys aportar el DNI si en disposa, a partir de 14 anys és obligatori).
 • Document d’identificació de la persona declarant.
 • Certificat original de la direcció del centre.
 
Els/Les menors d’edat majors de 16 anys que visquin independentment es podran empadronar sense cap autorització dels seus progenitors.
Organisme competent / Responsable
Serveis Generals
Àrea tramitadora
Estadística
Qui el pot demanar
Tota persona física que visqui a Malgrat i sigui major d'edat o representant legal.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial
Presencial: Demaneu Cita prèvia a l'OAC.
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Tot l'any.
Termini de Resolució
 • Tràmit presencial: immediat (si la documentació aportada és correcte).
 • Sol·licitud electrònica cinc dies laborables (si la documentació aportada és correcte. En cas contrari es farà un requeriment per correu electrònic per a què en deu dies s’aporti la documentació correcte, si no s’aporta no es realitzarà l’empadronament).
Silenci administratiu
El silenci operarà als tres mesos i és positiu.
Altra informació d’interès
I si tinc els documents d’identificació personal caducats?
S’accepta DNI o passaport espanyol caducat aportant la sol·licitud de renovació, el NIE caducat s’acceptarà amb la fulla de concessió de la renovació. Ambdós casos no pot fer més de 6 mesos des de la sol·licituds de renovació.
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Malgrat de Mar és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (correu@ajmalgrat.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Carme, 30, 8380, Malgrat de Mar, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 23/03/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.