Sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge per renovar autoritzacions de residència en virtut del reagrupament familiar

És un informe preceptiu per acreditar l'adequació de la vivenda en el procés de renovació d'una autorització de residència per reagrupació familiar, en aquells casos en què el reagrupant ha canviat de domicili habitual respecte del que va acreditar per a obtenir el reagrupament de la seva família.
En termini
Preu / Taxa

Segons Ordenança fiscal vigent.

Documentació a aportar
  • Imprès oficial gratuït INF04, degudament emplenat, signat per la persona estrangera i per duplicat.
  • Justificant del pagament de la taxa de la Generalitat. El pagament de la taxa s'ha d'efectuar a través del Pas 1 pagar la taxa i seguir les instruccions d'aquest pas.(*)
  • Còpia complerta del passaport en vigor.
  • Còpia de l'autorització de residència o de residència i treball del reagrupant ja renovada o, si s'escau, conjuntament còpia de l'autorització i còpia de la sol·licitud de renovació de la mateixa.
  • Copia de la documentació acreditativa del títol que habilita per a ocupar l'habitatge.
Descripció

El 30 de juny de 2011 entrà en vigor el Reial Decret 557/2011, de 20 d’abril que desenvolupa el Reglament de la Llei Orgànica dels estrangers a Espanya i la seva integració social. 

Organisme competent / Responsable
Generalitat de Catalunya
Àrea tramitadora
Territori i Sostenibilitat – Urbanisme i Projectes urbans
Qui el pot demanar

La persona interessada o el seu representant degudament acreditat/da.

Canals de tramitació
Electrònic / Presencial
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Tot l'any.
Termini de Resolució

La resolució correspon al Departament de Benestar Social i Família, l'Ajuntament només emet un informe.

El termini per resoldre és de 30 dies hàbils.

Silenci administratiu
Negatiu.
Altra informació d’interès

(*) Si el pagament es fa on-line, mitjançant targeta de crèdit o dèbit, el justificant serà la impressió dels comprovant que emetrà el sistema un cop s’hagi fet el pagament.

Si el pagament es fa mitjançant la xarxa de caixers automàtics “Servicaixa”, amb targeta de crèdit o dèbit, el justificant serà el comprovant que s’imprimeix al caixer un cop fet el pagament.

Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Malgrat de Mar és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (correu@ajmalgrat.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Carme, 30, 8380, Malgrat de Mar, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 16/03/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.