Sol·licitud d'autorització d'ocupació de la via pública per a establiments

Sol·licitud per demanar autorització per ocupar la via pública amb taules i cadires o rètol.
En termini
Preu / Taxa
Segons les Ordenances Fiscals vigents.
Documentació a aportar

a) Terrasses i vetlladors:

 • Plànol de situació del local
 • Plànol de planta i alçat del vetllador o terrassa i de la seva zona d’influència, a escala preferentment 1:50 o 1:100. En el plànol s’haurà de dibuixar el següent:
  • Superfície de la zona prevista d’ocupar i de la zona d’accés.
  • La implantació prevista per la terrassa i dels elements que sigui previst instal·lar: taules, cadires, jardineres, para-sols, paravents, estufes, tancaments,
  • Conjunt de mobiliari urbà i els altres elements (escocells, bancs, etc.) existents en la zona d’influència de la terrassa.
  • Assenyalar la façana i porta d’accés pertanyent al propi local.
  • Assenyalar els portals d’accés als edificis d’habitatges propers.
  • Altres elements d’interès
 • Fotografia de l’espai a ocupar.
 • Memòria descriptiva dels elements a instal·lar: taules, cadires, tendals, para-sols, etc., detallant materials, textures i colors a emprar, en el seu cas.
 • En les terrasses o vetlladors amb estufes s’haurà d’aportar el certificat d’homologació de l’estufa.
 • En les terrasses o vetlladors amb instal·lació elèctrica, caldrà presentar un certificat elèctric conforme la instal·lació s’ha realitzat per part d’una empresa instal·ladora autoritzada i s’ha seguit el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

b) Rètol banderola o pissarra o tauler anunciador:

 • Plànol de situació del local.
 • Plànol de les mides del rètol o pissarra i de la ubicació prevista.
Organisme competent / Responsable
Alcaldia
Àrea tramitadora
Activitats i via pública
Qui el pot demanar
El titular de l'establiment.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Tot l'any.
Termini de Resolució
Quinze dies com a màxim.
Silenci administratiu
Negatiu.
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Malgrat de Mar és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (correu@ajmalgrat.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Carme, 30, 8380, Malgrat de Mar, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 07/02/2022

Tràmits relacionats

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.