Sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge

Aquest informe preceptiu serveix per acreditar l'adequació de la vivenda en el procés d'obtenció d'una autorització de residència per reagrupació familiar.
En termini
Preu / Taxa
Segons Ordenança fiscal vigent.
Documentació a aportar
  • Sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge.
  • Còpia complerta del passaport en vigor.
  • Còpia de l'autorització de residència o de residència i treball del reagrupament ja renovada o, si s'escau, conjuntament còpia de l'autorització i còpia de la sol·licitud de renovació de la mateixa.
  • Justificant del pagament de la taxa del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat.
  • Còpia de la documentació acreditativa del títol que habilita per ocupar l'habitatge. En el cas de familiars de comunitari que mantenen el dret de residència malgrat la defunció, la nul·litat, dissolució o suspensió del vincle: acreditació documental d'aquesta circumstància (mort del ciutadà de la Unió, sentència de nul·litat, divorci o separació o cancel·lació de la inscripció com a parella registrada).
Descripció
El 30 de juny de 2011 entrà en vigor el Reial Decret 557/2011, de 20 d’abril que desenvolupa el Reglament de la Llei Orgànica dels estrangers a Espanya i la seva integració social.
Organisme competent / Responsable
Ajuntament de Malgrat de Mar
Àrea tramitadora
Territori i Sostenibilitat
Qui el pot demanar
La sol·licitud ha de ser presentada per la persona estrangera que tingui el domicili habitual en un municipi de Catalunya i que pretengui reagrupar la seva família, o pel ciutadà espanyol o comunitari tutor legal d'un menor estranger no nascut a l'Estat espanyol que pretengui tramitar una autorització de residència per al menor tutelat.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Tot l'any.
Termini de Resolució

30 dies hàbils.

La resolució correspon al Departament de Benestar Social i Família, l'Ajuntament només emet un informe.

Silenci administratiu
Negatiu.
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Malgrat de Mar és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (correu@ajmalgrat.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Carme, 30, 8380, Malgrat de Mar, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 14/01/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.