Sol·licitud de certificat acreditatiu de l'existència d'una edificació

Tramitar escriptures públiques de declaracions d'obres construïdes abans de 1990.
En termini
Preu / Taxa
Segons Ordenança Fiscal vigent.
Documentació a aportar
 • Sol·licitud de certificat existència edificació.
 • En el cas que la superficie de l'edificació no coincideixi amb les dades cadastrals cal la següent documentació tècnica visada: plànol de situació i planejament a escala no menor a 1:1000, identificant la finca.
 • Descripció de la finca: anys d'acabament de la construcció, nombre de plantes, distribució de cadascuna d'elles i indicació de l'estat de conservació de la finca.
 • Plànol de cada planta a escala 1:50 o 1:100.
 • Plànol de secció a escala 1:50 o 1:100.
Organisme competent / Responsable
Ajuntament de Malgrat de Mar
Àrea tramitadora
Territori i Sostenibilitat
Qui el pot demanar
El propietari de la finca.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Tot l'any.
Normativa
 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer.
 • Real Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’ octubre, pel qual s’aprova el text refòs de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana.
 • Decret 64/20014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
 • Normativa del planejament general.
 • Ordenança reguladora de la tramitació dels expedients urbanístics.
 • Ordenances fiscals.
Termini de Resolució
Un mes.
Silenci administratiu
Negatiu.
Documents associats al tràmit
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Malgrat de Mar és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (correu@ajmalgrat.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Carme, 30, 8380, Malgrat de Mar, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 13/01/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.