Sol·licitud d'alineacions i rasants

Sol·licitar a l'Ajuntament la definició de les alineacions i rasants que corresponen a una finca.
En termini
Preu / Taxa
Segons Ordenança Fiscal vigent.
Documentació a aportar
  • Alineacions i rasants.
  • Plànol de situació de la finca per duplicat (a escala no menor a 1:1000).
  • Plànol d'emplaçament de la finca a escala 1:200 (que reflecteixi la posició d'aquesta respecte a les vies públiques que limiten la totalitat de l'illa i es consignin les cotes corresponents als diferents llindars de la finca, així com les distàncies.
Organisme competent / Responsable
Ajuntament de Malgrat de Mar
Àrea tramitadora
Territori i Sostenibilitat
Qui el pot demanar
Propietari de la finca, promotor, arquitecte redactor del projecte.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Tot l'any.
Termini de Resolució
Un mes.
Silenci administratiu
Negatiu.
Documents associats al tràmit
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Malgrat de Mar és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (correu@ajmalgrat.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Carme, 30, 8380, Malgrat de Mar, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 13/01/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.