Llicència d'obres menors per obres en la via pública

Demanar autorització per l'execució d'obres de trasllat o supressió de xarxes de serveis, de connexions a la claveguera, guals, etc...
En termini
Preu / Taxa
Segons les ordenances fiscals.
Documentació a aportar
 • Obres menors en domini públic.
 • Plànol de situació o emplaçament.
 • Plànol de les obres.
 • Memòria descriptiva de les obres (ocupació de la via pública: llocs, dimensions i període; característiques dels materials previstos en la reposició de serveis i paviments; descripció de les mesures de seguretat previstes per l'execució de les obres.
 • Pressupost de l'obra.
Descripció
 • Realització de rases, cates i canalitzacions a la via pública.
 • Connexions a la claveguera pública.
 • Instal·lació, substitució, modificació, trasllat o supressió de xarxes de serveis a la via pública (xarxes de gas, aigua, electricitat, telèfon, etc.) ja siguin en galeries de serveis, tubulars, soterrades o aèries.
 • Construcció i supressió de guals a la via pública.
Organisme competent / Responsable
Ajuntament de Malgrat de Mar
Àrea tramitadora
Territori i Sostenibilitat
Qui el pot demanar
Promotor, propietari de la finca o llogater.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Tot l'any.
Normativa
 • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
 • Normativa del planejament general.
 • Ordenança reguladora de la tramitació dels expedients urbanístics.
 • Ordenances fiscals.
Termini de Resolució
Un mes.
Silenci administratiu
Negatiu.
Altra informació d’interès
Preguntes més freqüents:
 • Un cop presentada la sol·licitud i pagada l'autoliquidació es pot iniciar l'obra? No, les obres només es poden iniciar quan s'hagi concedit la llicència corresponent.
 • Quin termini hi ha per acabar les obres? Dos mesos. Si les obres no es poden acabar dins d'aquest termini, es pot demanar pròrroga de la llicència concedida, sempre que es presenti abans de l'acabament del termini.
Documents associats al tràmit
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Malgrat de Mar és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (correu@ajmalgrat.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Carme, 30, 8380, Malgrat de Mar, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 13/01/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.