Comunicació de la primera ocupació o utilització d'edificis i instal·lacions

Comunicar la primera ocupació d'una construcció nova i també l'ampliació o reforma sobre edificis i estructures existents.
En termini
Preu / Taxa
 • Vivendes en pisos, per unitat: 37,50 €.
 • Edificis unifamiliars i naus industrials: 62,90 €.
Documentació a aportar
 • Comunicació primera ocupació.
 • Certificat emès pel director facultatiu de les obres, que acredita: Data de finalització de les obres, i si escau, de la urbanització.
 • Certificat emès pel director facultatiu de les obres, que acredita: Que les obres s'han executat segons el projecte tècnic aprovat i/o modificacions posteriors autoritzades, i s'ha donat compliment a les condicions imposades a la llicència.
 • Certificat emès pel director facultatiu de les obres, que acredita: Que l'edificació és en condicions de ser utilitzada.
 • Certificat emès pel director facultatiu de les obres, que acredita: Nombre total d'habitatges.
 • Plànols de les modificacions introduïdes que no afecten l'estructura, ni la disposició interior o aspecte exterior ni suposen increment de pressupost.
 • Justificant d'haver sol·licitat l'alta o d'haver comunicat les modificacions procedents al Padró de béns immobles de naturalesa urbana.
 • Una fotografia de cada façana de l'edifici en què es veuen els vials adjacents.
Organisme competent / Responsable
Ajuntament de Malgrat de Mar
Àrea tramitadora
Territori i Sostenibilitat
Qui el pot demanar
Promotor o persona propietària de la finca.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Normativa
 • Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
 • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
 • Normativa del Text Refòs del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
 • Ordenança reguladora de l'atorgament de llicències de primera ocupació d'edificis i instal•lacions.
 • Ordenances fiscals.
Silenci administratiu
Un mes.
Normativa del silenci administratiu
Positiu.
Altra informació d’interès
Preguntes més freqüents:
Un cop presentada la sol·licitud i pagada l'autoliquidació corresponent a la comunicació de la 1ª ocupació, ja es pot utilitzar l’edifici o la instal·lació? Un cop transcorregut un mes des la presentació d’aquesta comunicació, sense que l’Ajuntament hagi manifestat de manera motivada la disconformitat, l’actuació comunicada quedarà legitimada i podrà realitzar-se l’ocupació, sempre que sigui conforme amb la llicència d’obres atorgada i amb el planejament urbanístic.
Documents associats al tràmit
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Malgrat de Mar és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (correu@ajmalgrat.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Carme, 30, 8380, Malgrat de Mar, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 11/01/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.