Comunicació prèvia d'obres menors

Mitjançant la “comunicació prèvia d'obres menors” l’interessat posa en coneixement de l’administració l’inici d’unes obres i acompanya la documentació necessària. L’interessat assumeix sota la seva responsabilitat que compleix tots els requisits legals exigibles per a l’execució de l’obra i que es compromet a mantenir-los durant l’execució de les obres.
En termini
Preu / Taxa
 • Ordenança fiscal número 4: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
 • Ordenança fiscal número 7: taxes per serveis generals.
Documentació a aportar
Descripció

Les obres que es poden realitzar a l’ampara d’aquest tràmit són les següents:

 • La reparació d’edificis existents com:
  • Recalçaments puntuals.
  • Reparació de cobertes i terrats que no afectin l’estructura.
  • Implantació de noves instal•lacions de serveis encastades en parets mestres.
 • La modificació de l’aspecte exterior dels edificis existents com:
  • Tancaments de balcons.
  • Creació o modificació d’obertures, balcons, tribunes o cornises.
 • Manteniment de les façanes com:
  • Arrebossat, pintat i estucat de les façanes i voladissos.
  • Reparar o substituir trenca-aigües, canals i baranes.
  • Aplacats de plantes baixes.
  • Instal·lacions o substitució de persianes, reixes, baranes i similars.
 • La modificació de l’aspecte interior dels edificis com:
  • Condicionament de locals en brut amb creació d’instal•lacions.
  • Reformes interiors, que comportin la variació de les estances construïdes, les instal•lacions o els servies comuns.
 • Les construccions de nova planta que no necessitin projecte tècnic com per exemple, tancament de finques.
 • Canvi d’ús d’edificis i instal•lacions (excepte a ús residencial).
 • Col•locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.
 • Enderroc d’edificacions fins a 50 m2.
 • Formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.
 • Actes subjectes a intervenció que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat i que estiguin emparats en un projecte d’actuació específica o en un pla urbanístic que ordeni amb el mateix detall els terrenys afectats, sempre que no requereixin l’elaboració d’un projecte tècnic d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació.
Organisme competent / Responsable
Ajuntament de Malgrat de Mar
Àrea tramitadora
Territori i Sostenibilitat
Qui el pot demanar
Promotor, propietari de la finca o llogater.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Tot l'any.
Normativa
 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer.
 • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.
 • Decret 64/20014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
 • Normativa del Text Refòs del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
 • Ordenança reguladora de la tramitació dels expedients urbanístics.
 • Ordenances fiscals.
Silenci administratiu
No hi ha resposta.
Altra informació d’interès
Preguntes més freqüents:
 • Un cop presentada la comunicació  i pagada l'autoliquidació es pot iniciar l'obra? Sí.
 • Quin termini hi ha per acabar les obres?  Dos mesos, comptadors des del dia següent a la presentació de la comunicació. Si les obres no es poden acabar dins d'aquest termini, es pot demanar pròrroga de la llicència concedida, sempre que es sol•liciti abans de l'acabament del termini.
Documents associats al tràmit
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Malgrat de Mar és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (correu@ajmalgrat.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Carme, 30, 8380, Malgrat de Mar, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 11/01/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.