Recaptació: pagament de tributs i preus públics

Pagament d'impostos, taxes i preus públics
En termini
Organisme competent / Responsable
Ajuntament de Malgrat de Mar
Àrea tramitadora
Gestió Tributària
Qui el pot demanar
Els subjectes passius dels impostos, taxes i preus públics en el període que fixa el calendari fiscal.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial

A les entitats col·laboradores que consten al document cobratori.

Els tributs recaptats per l'ORGT són els que fan referència als padrons fiscals (IBI, impost sobre vehicles de tracció mecànica, taxa per la gestió de residus, taxa de clavegueram, taxa per les entrades de vehicles, taxa per la conservació de cementiri, ...).

Els preus públics i tributs recaptats per l'Ajuntament són els que fan referència a les autoliquidacions per obres, obertures de negocis, ocupacions de la via pública, casal d'estiu, abonaments i cursets de la piscina de l'avinguda Tarragona, etc. podeu efectual el pagament a la Carpeta Ciutadana.

 

Termini de Resolució
Immediat.
Altra informació d’interès
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Malgrat de Mar és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (correu@ajmalgrat.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Carme, 30, 8380, Malgrat de Mar, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 11/01/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.