Recaptació : Fraccionament d'impostos i tributs

Sol·licitud de fraccionament del pagament dels impostos, les taxes i els preus públics.
En termini
Preu / Taxa
L'interés de demora.
Documentació a aportar
 1. Persones físiques (només en cas que l’interessat no autoritzi a l’Ajuntament a realitzar automàticament les consultes necessàries per a resoldre l’expedient):
 • Full de salari, pensió atur, de tots els membres de la unitat familiar.
 • Fotocòpia de la última declaració de renda i patrimoni, si fos el cas.
 1. Empresari individual o professional:
 • Fotocòpia de les quatre darreres declaracions trimestral d'IRPF o declaració de renda. 
 1. Persona Jurídica:
 • Fotocòpia dels tres darrers pagaments fraccionats de l'Impost de Societats o Declaració anual.
 • Fotocòpia de DNI del representat legal de la societat.
 • Fotocòpia de l'escriptura de poders del representant legal de la societat o escriptura on consti com administrador.
 • Balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria anual i informe d'auditoria, de l'últim exercici tancat.
 • Últim Balanç de comprovació de sumes i saldos.
 • Els següents ratis referits a l'últim balanç: 

 Rati de garantía= Actiu Real / Exigible Real.

 Solvència corrent= Actiu circulant / Passiu circulant.

 Solvència a llarg termini = Actiu fix / Exigible llarg termini.

 Tresoreria = (Disponible + Realitzable a llarg termini) / Exigible a llarg termini.

Descripció

No es poden fraccionar els deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva de l'any en curs, ni els deutes que siguin inferiors a 300,00€.

Com a norma general el deute es fracciona en 10 terminis com a màxim i amb quotes mínimes de 60,00€. En el cas d'ajornaments, el termini màxim del mateix no excedirà de l'any.

No s'exigirà garantia quan l'import dels deutes l'ajornament o fraccioinament dels quals se sol·licita sigui inferior a 3.000,00€.

Les quantitats ajornades o fraccionades s'ha de pagar amb l'interès de demora, tal com especifica la Llei General Tributària.

Organisme competent / Responsable
Ajuntament de Malgrat de Mar
Àrea tramitadora
Gestió Tributària
Qui el pot demanar
Les persones o societats mercantils que: són titulars d'impostos, taxes o preus públics o poden justificar degudament les dificultats que tenen per fer el pagament en el moment i la forma habitual.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Termini de Resolució
15 dies.
Silenci administratiu
Negatiu.
Altra informació d’interès
Documents associats al tràmit
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Malgrat de Mar és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (correu@ajmalgrat.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Carme, 30, 8380, Malgrat de Mar, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 10/01/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.