Recaptació : Duplicats de rebuts

Duplicat de l'avís de pagament d'un impost o tribut.
En termini
Preu / Taxa
Gratuït.
Organisme competent / Responsable
Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Àrea tramitadora
Gestió Tributària
Qui el pot demanar
El titular del rebut que s'ha de pagar durant el període de pagament de l'impost o tribut.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial

Electrònicament:

Cliqueu l'enllaç superior per als tributs recaptats per l'ORGT són els que fan referència als padrons fiscals (IBI, impost sobre vehicles de tracció mecànica, taxa per la gestió de residus, taxa de clavegueram, taxa per les entrades de vehicles, taxa per la conservació de cementiri, ...).

Per a la demanar duplicats de preus públics i tributs recaptats per l'Ajuntament són els que fan referència a les autoliquidacions per obres, obertures de negocis, ocupacions de la via pública, casal d'estiu, abonaments i cursets de la piscina de l'avinguda Tarragona, etc, aneu a la Carpeta Ciutadana.

Telefònicament: 93 472 91 64.

Termini de Resolució
Quan es dóna resposta?
  • Si el tràmit es fa personalment: immediat.
  • Si el tràmit es fa per internet amb signatura electrònica o IdCat Mòbil: immediat.
  • Si el tràmit es fa per internet sense signatura electrònica: una setmana.
  • Si el tràmit es fa per telèfon: una setmana.
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Malgrat de Mar és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (correu@ajmalgrat.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Carme, 30, 8380, Malgrat de Mar, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 10/01/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.