Plusvàlua (Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana)

L'IIVTNU és un tribut directe que grava l'increment de valor que ha experimentat un pis, local o terreny.
En termini
Preu / Taxa
Segons l'Ordenança fiscal 5 vigent de l´Impost sobre l´increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Documentació a aportar
  • Còpia de l'escriptura objecte de la transmissió.
  • DNI de la persona/es obligat/s al pagament.
  • Autorització de representació del subjecte passiu, si fos el cas.
  • Certificat de convivència històric, en cas d'acceptacions d'herència de l'habitatge habitual.
Descripció
Aquest impost s'ha de satisfer cada vegada que hi ha una transmissió de la titularitat d'una finca urbana ( o la constitució o transmissió d'un dret real sobre ella), independentment de quin sigui el títol de transmissió (compra-venda, donació, herència, etc...).
Organisme competent / Responsable
Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
Àrea tramitadora
Gestió tributària
Qui el pot demanar

El text refòs de la llei 39/88 estableix com a subjecte passiu de l'Impost : 

  • En les transmissions oneroses ( compra-venda, permuta, aportació a societat...), el transmissor.
  • En les transmissions lucratives ( donació, herència,...), l'adquirent.
  • Si el transmitent és una persona física no resident a Espanya, l'adquirent serà l'obligat al pagament. 
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial
Presencial: Aquest tràmit l'heu de realitzar a l'oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. Cal que demaneu cita prèvia al web orgt.cat/cites o al telèfon 932029802.
Període de l'any en què es pot demanar

Aquesta declaració haurà de ser presentada en els terminis següents, des de la data en què es produeixi la transmissió: 

a) Quan es tracti d'actes "inter vivos", el termini serà de trenta dies hàbils.

b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu.

Silenci administratiu
Immediat.
Altra informació d’interès
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Malgrat de Mar és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (correu@ajmalgrat.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Carme, 30, 8380, Malgrat de Mar, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 10/01/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.