Llicència d'obres menors: quant hauré de pagar?

Procés per a determinar l’import a pagar.
En termini
Descripció

L’import a pagar per a l’atorgament d’una llicència d’obres menors és la suma dels següents tributs:

   - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).

   - Taxa per llicències urbanístiques.

El procés per a determinar l’import a pagar és el següent:

  1. Càlcul de la base imposable:

En funció del tipus d’obra descrit a l’annex 2 de l’ordenança fiscal de l’ICIO, cal multiplicar els metres quadrats, lineals, etc. de l’obra per l’import que fixa aquest quadre. El resultat de fer aquesta operació serà la BASE IMPOSABLE que utilitzarem per al càlcul dels tributs abans esmentats.

  1. Càlcul de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres a pagar:

L’ordenança fiscal d’aquest impost fixa com a tipus impositiu un 4% de la base imposable calculada al punt anterior.

  1. Càlcul de la taxa per llicències urbanístiques:

L’ordenança fiscal que regula aquesta taxa, fixa com a import a pagar el resultant del següent quadre, en funció de la base imposable determinada al punt 1:

EPÍGRAF SEGON.- Obres menors
Obres amb base imposable inferior o igual a 2.250,00 €...........................................32,10
Obres amb base imposable superior a 2.250,00 € fins a 5.000,00 € .........................64,50
Obres amb base imposable superior a 5.000,00 € fins a 15.000,00 € .....................129,00
Obres amb base imposable superior a 15.000,00 €, per cada tram de 7.500,00 € ....82,55

EXEMPLE:

L’import a pagar per una llicència d’obres menors per a fer una obra consistent en la rehabilitació i condicionament d’una cuina de 8 m2, serà de:

1) Base imposable: 6 m2 x 700,00 = 4.200,00 €

2) ICIO: 4.200,00 € x 4% = 168,00 €

3) Taxa llicències urbanístiques = 64,50 €

TOTAL (2+3) = 168,00 + 64,50 = 232,50 €

Organisme competent / Responsable
Ajuntament de Malgrat de Mar
Àrea tramitadora
Gestió Tributària
Qui el pot demanar
Qualsevol persona.
Canals de tramitació
Presencial
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Malgrat de Mar és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (correu@ajmalgrat.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Carme, 30, 8380, Malgrat de Mar, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 07/01/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.