Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Han de pagar anualment aquest impost els propietaris de vehicles donats d'alta.
En termini
Organisme competent / Responsable
Diputació de Barcelona
Àrea tramitadora
Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
Qui el pot demanar

Tots els propietaris de vehicles donats d'alta.

En cas de vehicles nous, heu de pagar la part proporcional de l'impost. Per això l'IVTM es prorrateja per trimestres complerts des de la data de la matriculació del vehicle a la Prefectura Provincial de Trànsit.

Les baixes definitives del vehicle i les baixes temporals per robatori donen lloc al prorrateig de les quotes, és a dir, al pagament de la part proporcional de l'impost de circulació IVTM per trimestres complerts.

Per a més informació consulteu aquí.

Canals de tramitació
Període de l'any en què es pot demanar
Tot l'any.
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Malgrat de Mar és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (correu@ajmalgrat.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Carme, 30, 8380, Malgrat de Mar, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 07/01/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.