Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: Liquidació definitiva

Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament declaració del cost real i efectiu d'aquelles, així com els documents que considerin oportuns, a efectes d'acreditar l'expressat cost.
En termini
Documentació a aportar
  • Autoliquidació Model 600 presentada per l'obligat tributari a la Delegació de la Direcció General de Tributs o Oficina Liquidadora de la Generalitat de Catalunya per l'Impost sobre actes jurídics documentats, en inscriure la declaració d'obra nova.
  • Pòlissa completa de l'assegurança decennal subscrita, en compliment del que disposa l'art. 19 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació.
  • Acreditació documental de les despeses que, havent estat declarades en el model 600 com a valor real de cost de l'obra o havent estat incloses en l'import total assegurat, no formen part del cost d'execució material.
  • Certificació a origen de les obres emesa pel contractista, o certificació final del facultatiu director de les obres on consti el cost final de l'obra.
  • Acta de recepció de l'obra.
  • Qualsevol altre document que considereu adient per a acreditar el cost real i efectiu de l'obra.
Descripció

A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres serà la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en el seu defecte, la que consti en el certificat final d¡obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d¡obres.

En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si s'escau, l'Ajuntament practicarà la liquidació corresponent.

Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31 de la Llei general tributària.

Si de la liquidació practicada resultés un import a ingressar, el subjecte passiu haurà d'abonar-lo en els terminis establerts a l'article 62 de la Llei general tributària. Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que se n'hagi efectuat l'ingrés s'iniciarà el període executiu, que determinarà l'exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs en els termes previstos als articles 26 i 28 de la Llei general tributària.

Organisme competent / Responsable
Ajuntament de Malgrat de Mar
Àrea tramitadora
Gestió Tributària
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Tot l'any.
Termini de sol·licitud
Un mes a comptar a partir del dia següent a la finalització de les obres.
Termini de Resolució
30 dies.
Altra informació d’interès
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Malgrat de Mar és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (correu@ajmalgrat.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Carme, 30, 8380, Malgrat de Mar, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 07/01/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.