Impost sobre Béns Immobles (IBI): Bonificacions per a famílies nombroses

El Ple de l'Ajuntament va aprovar en sessió ordinària del dia 6 de novembre de 2008, la bonificació de l'Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana per a titulars de famílies nombroses. Els beneficiaris d'aquesta mesura gaudiran d'una rebaixa del 80% de la quota íntegra de l'impost amb un límit màxim de 162,20 euros.
En termini
Requisits previs
El rebut de l'IBI objecte de bonificació serà el de l'immoble que constitueixi l'habitatge habitual, que és aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d'habitants, i que constitueixi la residència habitual de tots els membres de la unitat familiar (acreditable mitjançant certificat de convivència).
Organisme competent / Responsable
Ajuntament de Malgrat de Mar
Àrea tramitadora
Gestió Tributària
Qui el pot demanar
Els subjectes passius de l'IBI que ostentin la condició de titulars de família nombrosa en la data del meritament de l'impost.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Aquesta bonificació serà concedida d'ofici sempre i quan la Generalitat de Catalunya faciliti les dades dels titulars de família nombrosa a l'Ajuntament de Malgrat de Mar i es compleixi amb la resta de requisits per a concedir la bonificació.
Termini de Resolució
30 dies.
Silenci administratiu
Negatiu.
Documents associats al tràmit
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Malgrat de Mar és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (correu@ajmalgrat.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Carme, 30, 8380, Malgrat de Mar, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 05/01/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.