Impost Activitats Econòmiques: Alta de l'impost

L'IAE és un tribut directe de caràcter real, el fet imposable del qual està constituït per l'exercici d'activitats empresarials, professionals o artístiques.
En termini
Preu / Taxa
Segons l'Ordenança fiscal 2 reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.
Documentació a aportar
 • Declaració d'alta que podreu trobar a la pàgina de AEAT.
 • NIF del titular.
 • NIF del representant (si és el cas).
 • Per les altes de Societats Civils Privades (SCP), caldrà aportar fotocòpia de l'escriptura de constitució de l'SCP.
 • Rebut de l'Impost sobre Béns Immobles del local on s'exercirà l'activitat.
Organisme competent / Responsable
Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
Àrea tramitadora
Gestió Tributària
Qui el pot demanar

Totes aquelles persones (físiques o jurídiques) que exerceixin una activitat empresarial, professional o artística, independentment de si s'exerceix o no en local determinat. No hauran de pagar-lo, les persones físiques ni les entitats amb una xifra neta de negocis inferior a 1.000.000,00 d'euros.

Tot i així, estan OBLIGATS a presentar declaració censal d'alta, modificació i baixa al cens d'obligats tributaris, entre d'altres, les persones o entitats que desenvolupin o vagin a desenvolupar en territori espanyol activitats empresarials o professionals.

Canals de tramitació
Electrònic / Presencial
 • Presencialment: Aquesta declaració haureu de fer-la a través de l'imprès del model 036.
  L'haureu de presentar a l'Administració o, en el seu defecte, Delegació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària corresponent al domicili fiscal del titular de la declaració en el moment de la seva presentació.
 • Telemàticament: Aquesta declaració haureu de fer-la a través de l'imprès del model 036. Si disposeu de signatura electrònica, podeu presentar-la a través de la pàgina d'AEAT Per sol·licitar el certificat de signatura electrònica i poder realitzar tràmits per l'oficina virtual de l'Agència Tributària ho podeu fer a la pàgina de FNMT- RCM.
Període de l'any en què es pot demanar
Abans d'iniciar l'activitat.
Termini de Resolució
Immediat.
Altra informació d’interès
 • Hi ha prorrateig en les baixes ? Sí, les quotes a satisfer variaran proporcionalment al número de trimestres que faltin per finalitzar l'any. Així, una baixa dins del 1r. trimestre, satisfarà el 25% de la quota. Una baixa dins del 2n. trimestre, satisfarà el 50% de la quota. Una baixa dins del 3r. trimestre satisfarà el 75% de la quota i una baixa dins del 4t. trimestre, satisfarà el 100% de la quota. Si en el rebut satisfet (durant el període de cobrament de l'Impost) per una activitat donada de baixa, no es contempla el prorrateig esmentat, cal aportar l'imprès de la declaració de baixa presentada a l'Organisme de Gestió Tributària, per tal que procedeixi a l'oportuna regularització.
 • Qui ha de satisfer la taxa sobre Escombraries Empresarials i quan s'ha de pagar? Han de satisfer la Taxa d'escombraries empresarials, totes aquelles persones físiques o jurídiques que satisfan l'IAE i que ocupen un pis o local situat en una via inclosa dins el sector de recollida d'escombraries. L'import a satisfer és en funció de l'activitat que es desenvolupi, d'acord amb les ordenances fiscals. Per a les altes i baixes, es segueix el mateix sistema de prorrateig trimestral que en l'IAE

FNMT

ORGT. IAE Impost sobre Activitats Econòmiques

Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Malgrat de Mar és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (correu@ajmalgrat.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Carme, 30, 8380, Malgrat de Mar, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 05/01/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.