Sol·licitud d'informe tècnic per accident de trànsit

Sol·licitar un informe o atestat d'una intervenció realitzada per agents de la Policia Local.
En termini
Preu / Taxa
Segons Ordenança fiscal número 7 vigent (article 4, epígraf 2, punt 2).
Descripció

Si hi ha constància de l’atestat, els enviarem la referència per fer l’ingrés de la taxa corresponent que haurà d’aportar per tal d’obtenir l’informe. Si l’atestat s’ha tramés al jutjat, l’interessat haurà de fer les gestions oportunes amb aquest organisme. 

Passos a seguir per demanar l’informe:

  1. Qualsevol persona física o jurídica podrà demanar que es consulti a la base de dades de la Policia Local si existeix o no un atestat per accident de trànsit amb les dades que ens facilitin, presentant instància al registre d’entrada de l’ajuntament.
  2. La Policia Local comunicarà el resultat de la consulta i informarà si s’ha instruït o no atestat. En cas afirmatiu també informarà del número d’accident i el cost que tindrà l’emissió de l’informe pertinent.
  3. L’interessat haurà d’ingressar al número de compte de “la Caixa”: ES22 2100 3115 51 2200001073 l’import de les taxes que correspongui, indicant el nom i cognoms de la persona o empresa que fa l’ingrés i el número d’atestat.
  4. Per últim, s’haurà de presentar en el registre d’entrada de l’ajuntament una instància adjuntant el justificant d’haver fet el pagament de les taxes.
Organisme competent / Responsable
Policia Local
Àrea tramitadora
Policia Local
Qui el pot demanar
Qualsevol persona física o jurídica implicada en l'accident de trànsit que es demana.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial

Policia Local:

Les 24 hores, els 365 dies de l'any.

 

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Tot l'any.
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Malgrat de Mar és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (correu@ajmalgrat.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Carme, 30, 8380, Malgrat de Mar, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 04/01/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.