Pagament de multes per infracció a l'Ordenança Municipal de Civisme

Un cop realitzat el pagament voluntari de la multa dins el termini de quinze dies comptats des de l'endemà de la notificació, es tindrà per conclòs el procediment sancionador amb les següents conseqüències:

  1. La reducció del 30 per cent de l'import de la sanció o del 20% en el seu cas.
  2. La renúncia a formular al·legacions. En el cas que fossin formulades es tindran per no presentades.
  3. La terminació del procediment, sense necessitat de dictar resolució expressa, el dia en què es faci el pagament, sent recurrible la sanció davant l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu.
En termini
Organisme competent / Responsable
Policia Local
Àrea tramitadora
Policia Local
Qui el pot demanar
Les persones que vulguin abonar l'import d'una sanció per infraccions a l'Ordenança Municipal de Civisme.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial

Segons l’estat en què es trobi el procediment administratiu de l’expedient:

Via voluntària:

Mitjançant ingrés bancari al número de compte IBAN: ES22 2100 3115 5122 0000 1073 en el que haurà d’indicar el número d’expedient (Q210...), el DNI i el nom i cognoms de la persona denunciada.  S’haurà d’enviar el justificant de pagament amb la instància genèrica.

Via executiva:

A les oficines de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar

En els terminis fixats a la notificació del decret d’incoació:

  • Les infraccions lleus:

- Tenen un 30% de bonificació en el decret d’incoació.

 - Tenen un 20% de bonificació a la proposta de resolució.

  • Les infraccions greus i molt greus:

 - Tenen una bonificació del 20% tant en el decret d’incoació com a la proposta de resolució.

Un cop la sanció hagi estat imposada no existeix cap tipus de bonificació.

Altra informació d’interès
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Malgrat de Mar és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (correu@ajmalgrat.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Carme, 30, 8380, Malgrat de Mar, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 04/01/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.