Sol·licitud d'acreditació anual dels requisits per l'exercici de la venda no sedentària en mercats

Sol·licitud d’acreditació anual dels requisits per l’exercici de la venda no sedentària en mercats.
En termini
Preu / Taxa

Pagament de la taxa anual per l'ocupació del domini públic i la taxa d'escombraries.

Documentació a aportar
  • Instància acreditació anual requisits venda mercat.
  • Fotocòpia de l'assegurança de responsabilitat civil amb cobertura mínima de 300.000,00 € i de l'últim rebut pagament.
  • Fotocòpia de la documentació acreditativa del compliment de la normativa vigent sobre higiene i manipulació d'aliments, en el seu cas.
  • En cas de comerciants extracomunitaris, fotocòpia del permís de residència i de treball.
Descripció
Sol·licitud per acreditar que es continuen complint els requisits necessaris per la venda no sedentària.
Organisme competent / Responsable
Alcaldia
Àrea tramitadora
Activitats i ocupació de via pública
Qui el pot demanar
Els titulars de llicències. Cal també: estar al corrent dels tributs municipals que s'estableixin per a aquest tipus de comerç i complir amb els requisits establerts per les reglamentacions específiques a aplicar als productes que tinguin a la venda.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
De l'1 al 31 de gener de cada any.
Termini de Resolució
No hi ha resolució expressa.
Silenci administratiu
Positiu. En cas de revocació de la llicència es resoldrà expressament.
Altra informació d’interès
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Malgrat de Mar és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (correu@ajmalgrat.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Carme, 30, 8380, Malgrat de Mar, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 29/12/2021

Tràmits relacionats

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.