Registre de representacions i apoderaments

El Registre Electrònic d’Apoderaments, permet fer constar les representacions que els ciutadans, professionals i empreses atorguen a tercers per actuar en el seu nom davant de les Administracions Públiques.
En termini
Documentació a aportar
  • Document identificatiu de la persona delegant (DNI, NIE o passaport).
  • En cas que es vulgui atorgar la representació d'una persona jurídica: document justificatiu on s'indiqui que n'ostenta la titularitat (escriptura, acta de constitució...)
Descripció

Quins poders puc atorgar:

  • Un poder general perquè l’apoderat pugui actuar en nom del poderdant en qualsevol actuació administrativa i davant qualsevol Administració.
  • Un poder perquè l’apoderat pugui actuar en nom del poderdant en qualsevol actuació administrativa davant d’un únic organisme concret.
  • Un poder perquè l’apoderat pugui actuar en nom del poderdant únicament per efectuar tràmits en concret.
Organisme competent / Responsable
Serveis Generals
Àrea tramitadora
Secretaria
Qui el pot demanar
Qualsevol persona que ostenta la titularitat del poder a delegar.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Tot l'any.
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Malgrat de Mar és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (correu@ajmalgrat.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Carme, 30, 8380, Malgrat de Mar, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 27/12/2021

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.