Sol·licitud per a la realització d'activitats musicals a l'aire lliure

Sol·licitud que fa la persona o empresa que és titular d’una activitat i que vol realitzar activitats susceptibles de generar soroll que es desenvolupin en espais oberts privats (com actuacions d’orquestres, activitats musicals en terrasses a l’aire lliure, espectables i similars).
En termini
Preu / Taxa
Segons les Ordenances Fiscals vigents.
Documentació a aportar
  • Certificat de la instal·lació del limitador, que acrediti la idoneïtat i la correcta instal·lació del limitador de so, emès per una Entitat col·laboradora de l'Administració o tècnic instal·lador competent
  • Contracte de manteniment del sistema de limitació amb l'empresa o tècnic instal·lador.
Descripció
  • L'activitat només es podrà desenvolupar durant el període comprés entre l'1 de maig al 30 d’octubre.
  • L'horari de funcionament serà des de les 19 hores i com a màxim fins les 23.30 hores,  tots els dies de la setmana.
  • Els equips musicals que s'utilitzin hauran de disposar d'un limitador de so calibrat, amb registrador per tal d'assegurar que no es sobrepassin en l'habitatge més exposat els valors límits d'immissió establerts en l'annex 3 de l’ordenança. S’haurà de disposar de llibre d’incidències del limitador que estarà a disposició dels serveis d’inspecció quan ho sol·licitin.
  • La manipulació del limitador serà causa de revocació de l'autorització concedida per l'exercici de les activitats musicals, sense dret a cap tipus d'indemnització, sense perjudici de l'adopció de les mesures cautelars que es puguin adoptar en el mateix moment.
Organisme competent / Responsable
Activitats i Ocupació via pública
Àrea tramitadora
Activitats i via pública
Qui el pot demanar
La persona física o jurídica titular d'una activitat o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Tot l'any.
Termini de Resolució
Tres mesos.
Silenci administratiu
Negatiu.
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Malgrat de Mar és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (correu@ajmalgrat.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Carme, 30, 8380, Malgrat de Mar, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 23/12/2021

Tràmits relacionats

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.