Informe d'arrelament social

L'informe d'arrelament social és un informe preceptiu per acreditar la integració social en el procés d'obtenció d'una autorització de residència temporal per arrelament social.
En termini
Preu / Taxa
39,10 euros.
Documentació a aportar
  • Sol·licitud.
  • Còpia complerta del passaport en vigor.
  • Justificant del pagament de la taxa.
  • Còpia de la documentació acreditativa del temps de permanència de la persona interessada en el seu domicili habitual, dels mitjans econòmics dels que disposi, dels vincles familiars amb residents a l'Estat espanyol i dels esforços d'integració
Descripció
Es pot sol·licitar un cop el Servei d'Acollida acrediti que es te tota la documentació i es compleixen tots el requisits per a fer-ho.
Organisme competent / Responsable
Regidoria d'Acció Social i Ciutadania
Àrea tramitadora
Serveis a la persona
Qui el pot demanar
  • Persones estrangeres no comunitàries.
  • Ser major d'edat (o major de 16 anys amb autorització del representant legal).
  • Trobar-se en situació administrativa irregular o amb permanència autoritzada per raons de protecció internacional.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Tot l'any.
Termini de Resolució
En el termini màxim de 30 dies hàbils, a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi entrat al registre de la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania s'haurà d'emetre l'informe definitiu favorable o desfavorable per part de la Generalitat.
Altra informació d’interès
L'informe emés caduca als tres mesos.
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Malgrat de Mar és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (correu@ajmalgrat.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Carme, 30, 8380, Malgrat de Mar, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 20/12/2021

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.