La relació de llocs de treball és l'instrument tècnic que permet l'ordenació del personal d'acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. Aquesta inclou tots els llocs de treball de funcionaris, laborals i eventuals, independentment si estan o no pressupostats. En aquest apartat, doncs, podràs consultar tota la relació de places d’un ens.

0 Registres carregats

PLANTILLA DE PERSONAL

 

                                                                            Grup             Places             Vacant

Personal Funcionari amb habilitació estatal

Secretari – Interventor (Exempt)                        A1                   0                     0

Personal laboral

Personal de salut                                                A2                  2                      0    

Personal de conveni                                           C1                  1                      0

Personal de conveni                                           C2                  11                    0

Personal de neteja                                                                    2                      0

 

 

Bop núm. 61 de  31 de març de 2016