Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

La relació de llocs de treball és l'instrument tècnic que permet l'ordenació del personal d'acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. Aquesta inclou tots els llocs de treball de funcionaris, laborals i eventuals, independentment si estan o no pressupostats. En aquest apartat, doncs, podràs consultar tota la relació de places d’un ens.

0 Registres carregats

PLANTILLA DE PERSONAL

 

                                                                            Grup             Places             Vacant

Personal Funcionari amb habilitació estatal

Secretari – Interventor (Exempt)                        A1                   0                     0

Personal laboral

Personal de salut                                                A2                  2                      0    

Personal de conveni                                           C1                  1                      0

Personal de conveni                                           C2                  11                    0

Personal de neteja                                                                    2                      0

 

 

Bop núm. 61 de  31 de març de 2016