Categoria
Etiqueta
Àmbits transparència
39 conjunts de dades trobats
07/07/2020

La majoria de les decisions més rellevants que es porten a terme en un ens es prenen a les sessions plenàries, ja que el Ple és l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania. Aquest conjunt de dades recull tots els acords presos en les sessions del Ple de l’ens local, amb l’... Mostra més

04/07/2020

Conjunt de dades que recull els convenis, acords i pactes de caràcter funcionarial, laboral o sindical, publicats en el DOGC, els BOP o el BOE, amb incidència a Catalunya.

04/07/2020

Relació de les convocatòries de les subvencions i els ajuts públics amb font del Ministeri d'Hisenda que estiguin previstes durant l’exercici pressupostari, amb indicació de l’objecte o la finalitat i les condicions per ser-ne beneficiari. Inclou informació dels darrers 5 anys.

02/07/2020

Conjunt de dades que mostra la relació dels organismes que depenen o estan vinculats amb aquesta entitat (organismes autònoms locals, entitats públiques empresarials locals i societats mercantils locals).

02/07/2020

Conjunt de dades que mostra la relació d’organismes que conformen l'ens, amb indicació de la tipologia d'ens i el tipus de relació resultant.

20/06/2020

Aquest conjunt de dades inclou els contractes subscrits mitjançant els procediments obert i negociat, que figuren en el perfil de contractant i en els expedients de contractació de l’entitat local, dels darrers cinc anys.

13/06/2020

Aquest conjunt de dades disposa de la informació general sobre ens els locals disponible a la font MUNICAT del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.

10/06/2020

Conjunt de dades on es poden consultar els plecs de clàusules administratives generals de contractació que s'apliquen als contractes de serveis, de subministraments i d'obres i instal·lacions, entre d'altres que s'han publicat en diaris oficials.

05/06/2020

Conjunt de dades que mostra la relació dels organismes dels que forma part l’ens, com ara mancomunitats. consorcis, associacions, fundacions, etc.

03/06/2020

Conjunt de dades on trobareu informació, per trimestres vençuts, del Termini mitjà de pagament a proveïdors, amb caràcter trimestral del conjunt de les factures emeses des de la seva entrada al registre fins el seu pagament efectiu.

Les dades del Termini mitjà de pagament a prove... Mostra més