Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

L’Alcaldia proposa l’aprovació dels següents acords:

Primer.- Deixar sense efectes l’acord del Ple de l’Ajuntament de Linyola de data 7 de juliol de 2011 sobre la determinació de les remuneracions econòmiques dels membres de la Corporació municipal de Linyola.

Segon.- Determinar les següents remuneracions econòmiques dels membres de la Corporació municipal de Linyola:

 • No s’estableix cap càrrec amb dedicació exclusiva

   

 • S’estableix el següent càrrec amb dedicació parcial:

 • Alcalde: Alexandre Mases Xifré.

 • Dedicació. 75 %.

 • Import: 2.100 € bruts mensuals.

 • Nombre de pagues: 14 (Dotze corresponents a les mensualitats de l’any i dos corresponents a les mensualitats de juny i desembre).

 • Alta al règim corresponent de la Seguretat Social, assumint la corporació local el pagament de les quotes empresarials.

   

 • Els membres de la corporació local de Linyola que no percebin retribució amb dedicació exclusiva o parcial percebran les següents assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació municipal de que formin part:

   

 • Sessió de la Junta de Govern Local: 90 €

 • Sessió del Ple: 90 €

 • Sessió de la Comissió Especial de Comptes: 90 €

   

  D’acord amb la composició establerta legalment i els nomenaments realitzats per l’Alcalde, els regidors que formen part dels òrgans col·legiats de la corporació municipals són els següents:

   

  1. Ple: 

   

 • Alba Balcells Barril

 • Sebastià Mas Martí

 • Mª Lourdes Azor Farras

 • Òscar Camí Puig

 • Anabel Caba Cos

 • Albert Batlle Mas

 • Josep Capdevila Piñol

 • Antonio Vallés Colell

 • Marc Binefa Garrofé

 • Josep Mª Sans Pujol

   

  2. Junta de Govern Local:

   

 • Alba Balcells Barril

 • Òscar Camí Puig

 • Sebastià Mas Martí

   

  3. Comissió Especial de Comptes:

   

 • Alba Balcells Barril

 • Mª Lourdes Azor Farras

 • Òscar Camí Puig

 • Josep Capdevila Piñol

 • Antonio Vallés Colell

   

Així mateix, percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions de la Junta de Govern Local els següents regidors que participen com a assistents en les sessions i deliberacions de la Junta de Govern Local, d’acord amb l’establert al Decret d’Alcaldia núm. 78 de data 30 de juny de 2015 de nomenament dels membres i atribucions de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Linyola:

 

 • Lourdes Azor Farras

 • Anabel Caba Cos

 • Albert Batlle Mas

   

Els membres de la corporació municipal de Linyola percebran les següents indemnitzacions per despeses efectives, ocasionades en l’exercici del seu càrrec, i sempre que estiguin degudament autoritzades i es justifiquen documentalment:

 

Despeses per desplaçament en vehicle propi fora del terme municipal:.

Despeses per custòdia de vehicle propi: Degudament autoritzades i justificades documentalment.

Despeses per manutenció: Degudament autoritzades i justificades documentalment.

Despeses per allotjament: Degudament autoritzades i justificades documentalment.

Altres despeses efectives ocasionades en l’exercici del càrrec de regidor: degudament autoritzades i justificades documentalment.