Sol.licitud ajuts per la realització d'estudis d'educació superior (CFGS i universitaris) per al curs 2022-23

Aquest tràmit permet presentar la sol.licitud d'ajuts per la realització d'estudis d'educació superior (CFGS i universitaris per al curs 2022-23.
Seran objecte de subvenció, amb la finalitat de garantir l'accés a l'educació escolar en igualtat d'oportunitats, les despeses de matriculació, viatges al centre educatiu o llibres per la realització dels estudis. 
En termini
Requisits previs
Poden ser beneficiàries de les subvencions les famílies que compleixin els següents requisits:
• Estar empadronats en el municipi de la Torre de Claramunt (tant el pare, la mare i el/a fill/a com en el cas de famílies monoparentals el pare o la mare i el/a fill/a).
• L’Alumne/a pel qual es sol·licita l’ajut ha d’estar matriculat en un centre educatiu d’Estudis Superiors.
Preu / Taxa
Gratuït
Documentació a aportar
Les famílies, a la instància formalitzada, hauran d’acompanyar la següent documentació:
Instància formalitzada /documents/2492450/14822491/2022_Sollicitud_Ajuts_Educacio_Superior_edit_DEF1.pdf/78b66ac9-3d32-4238-b3c8-05111ef65464
a. Declaració de renda completa de l’exercici anterior, és a dir pare i mare, a menys que sigui conjunta.
       a. En cas de no fer declaració de renda i/o hagi canviat la situació laboral:
           • si no treballen: certificat de l’atur o certificat d’ingressos expedit pel SOC.
           • si cobren altres prestacions: document acreditatiu de la percepció de l’ajut corresponent.
           • Certificat de retencions i ingressos a compte de l’IRPF dels darrers 6 mesos. Certificat de despesa en hipoteca o lloguer de la  residencia habitual.
           • Si treballen: últimes tres nòmines.

       b. En cas de no aportar aquesta documentació, s’obtindran zero punts en el criteri econòmic de Renda per càpita.

També caldrà adjuntar:
b. Resguard pagament de la matrícula d’estudis superiors. Aquest document és obligatori
c. Certificat de Nota d’accés o expedient acadèmic del curs anterior. En cas de no aportar aquesta documentació, s’obtindran zero punts en el criteri acadèmic de Nota
d. Resguard de petició de beca, si ha demanat alguna altra beca. En cas de no aportar aquesta documentació, s’obtindran zero punts en el criteri corresponent
e. DNI de l'alumne si no és ell qui presenta la sol.licitud. Aquest document és obligatori.
f. Carnet de família nombrosa .
g. Carnet de família monoparental.
h. Carnet de discapacitat reconeguda .
Descripció
Per presentar la sol.licitud de manera telemàtica, seguiu les instruccions:
Descarregueu el model de sol.licitud formalitzat. 
/documents/2492450/14822491/2022_Sollicitud_Ajuts_Educacio_Superior_edit_DEF1.pdf/78b66ac9-3d32-4238-b3c8-05111ef65464
Empleneu-lo. És un pdf emplenable. 
Cliqueu a "Tinc la instància llesta per adjuntar". Seleccioneu l'arxiu i adjunteu-lo
A "Breu descripció", escriviu SOL.LICITUD D'AJUT PER LA REALITZACIÓ D'ESTUDIS D'EDUCACIÓ SUPERIOR (CFGS, UNIVERSITARIS). 
Cliqueu a "Continua" i empleneu les següents pantalles fins a finalitzar la presentació de la sol.licitud. 
Organisme competent / Responsable
L'òrgan instructor del procediment és el Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de La Torre de Claramunt. 
 
Àrea tramitadora
Les sol·licituds presentades i un cop conclosa l’activitat instructora, les valorarà la comissió de subvencions, previ informe de la persona tècnica responsable de cada departament.
La Comissió de Subvencions estarà integrada per les següents persones membres: a) President/a: La Regidora d’Acció Social de la Corporació. b) Vocals: Les persones tècniques d’Educació i Serveis Socials de la Corporació. c) Secretari/a: personal administratiu  
Qui el pot demanar
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.
Canals de tramitació
Electrònic
Període de l'any en què es pot demanar

Del 28-10-2022 al 24-11-2022

Termini de sol·licitud

El termini per a la presentació de sol.licituds es determina a la convocatòria corresponent:  20 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).
Enllaç a la publicació de la Convocatòria al tauler electrònic d'anuncis: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=388196&idens=828610007
Enllaç a la publicació de la Convocatòria al BOPB: https://bop.diba.cat/anunci/3329401/convocatoria-per-a-la-concessio-d-ajuts-per-a-la-realitzacio-d-estudis-d-educacio-superior-per-al-curs-2022-2023-ajuntament-de-la-torre-de-claramunt

Normativa
-Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
-Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS).
-Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de Subvencions (RDRLGS).
-Ordenança municipal de subvencions de l’Ajuntament de La Torre de Claramunt (BOPB, 02/01/2017).
-Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de La Torre de Claramunt.
-Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIGB).
-Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).  
Termini de Resolució
El termini màxim per a resoldre i publicar l’atorgament de subvencions per part de l’òrgan competent de la Corporació no pot excedir de TRES MESOS des de la publicació de la convocatòria al diari oficial corresponent.
La falta de resolució i publicació dins de l’esmentat termini produirà efectes desestimatoris de les sol·licituds presentades.

La no presentació d’al·legacions, per part de les famílies beneficiàries, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’atorgament dels ajuts, implica l’acceptació tàcita dels ajuts rebuts.

Finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds, l’òrgan competent de la Corporació comprovarà d´ofici el compliment dels requisits esmentats a l’Article 3 de les següents bases. Quedaran excloses del procediment les famílies que no compleixin amb els requisits establerts.  

Un cop comprovades les sol·licituds, es farà públic, mitjançant edicte al tauler d’anuncis (www.latorredeclaramunt.cat) de la Corporació, la relació de sol·licituds que no continguin la documentació necessària per ser admeses a tràmit.
Les persones interessades hauran de presentar, dins del termini de 10 dies hàbils, a partir de l´endemà de la publicació de l´esmentat edicte, i sense requeriment previ, els documents que manquen a la sol·licitud. En cas contrari, s´entendrà que desisteixen de la seva petició, de conformitat amb l´Article 68 de la L lei 39/2015, d´1 d´octubre del Procediment administratiu Comú de les Administracions Públiques.

De forma complementària, es comunicarà a les persones amb documentació requerida dit requeriment.
Silenci administratiu
Amb caràcter general, les sol·licituds presentades, un cop finalitzat el termini per resoldre sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa pertinent, s'entenen desestimades per silenci administratiu llevat normativa específica municipal que estableixi un règim diferent.
Normativa del silenci administratiu
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Vies de reclamació

Contra la resolució del procediment de concessió de les ajudes es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan en el termini d'un mes si l'acte fóra exprés, en cas contrari, en el termini màxim de tres mesos; o ser impugnat directament davant l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu, i tot això segons allò què disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015

Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de la Torre de Claramunt és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (torre@diba.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pl. Ajuntament, 1, 8789, Torre de Claramunt, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 09/11/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.