Sol.licitud per prendre part en el procés de selecció de Jutge de Pau i Substitut 2022

Aquest tràmit permet presentar la sol.licitud per prendre part en el procès de selecció de Jutge de Pau i Substitut
Fora de termini
Requisits previs
Ser espanyol, major d'edat i no estar incurs en cap de les causes d'incapacitat que estableix l'art. 303 de la LOPJ: "Estan incapacitats per a l'ingrés a la Carrera Judicial els impedits física o psíquicament per a la funció judicial; els condemnats per delicte dolós mentre no hagin tingut la seva rehabilitació; el processats o inculpats per delicte dolós en tant no siguin absolts o es dicti auto de sobreseïment i els que no estiguin en ple exercici dels seus drets civils".

Condicions de capacitat i compatibilitat dels aspirants (art. 13 i 14 del Reglament 3/1995 de Jutges de Pau):
- Poden ser nomenats jutges de pau, tant titulars com substituts, els qui, tot i no ser llicenciats en dret, reuneixin els requisits que estableix la Llei orgànica del poder judicial per a l’ingrés en la carrera judicial, tret dels que deriven de la jubilació per edat, sempre que aquesta no comporti cap impediment físic o psíquic per al càrrec.
- Durant el seu mandat els jutges de pau estan subjectes al règim d’incompatibilitats i prohibicions que regulen els articles 389 a 397 de la Llei orgànica del poder judicial en el que els sigui aplicable. En tot cas tenen compatibilitat per exercir les activitats següents: a) La dedicació a la docència o a la investigació jurídica. b) L’exercici d’activitats professionals o mercantils que no impliquin assessorament jurídic de cap mena i que, per la seva naturalesa, no siguin susceptibles d’impedir o menyscabar la seva imparcialitat o independència ni puguin interferir en el compliment estricte dels deures judicials. 
Preu / Taxa
Gratuït
Documentació a aportar

Adjunteu a la instància genèrica la ol.licitud per prendre part en la selecció /documents/2492450/14822491/FORMULARI+SOL.LICITUD+jutge+de+pau+2022+editable.pdf/42a314a5-d29e-4e46-a1a2-f9ae8b35ddaa
DNI
Curriculum (especificant l'activitat laboral que s'exerceix)

 

Descripció
El/la Jutge/essa de Pau i el/ seu/va substitut/a són nomenats per un període de quatre anys, segons l'art.101 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial.
Està pròxim a finalitzar el termini de quatre anys per al qual van ser nomenats l’actual Jutge de Pau i el seu substitut, per la qual cosa, s'ha acordat iniciar el procés perquè le persones interessades presentin davant l'Ajuntament, en deguda forma, la seva candidatura. 


Per presentar la sol.licitud de manera telemàtica, seguiu les instruccions:
Descarregueu el model de sol.licitud formalitzat. 
/documents/2492450/14822491/FORMULARI+SOL.LICITUD+jutge+de+pau+2022+editable.pdf/42a314a5-d29e-4e46-a1a2-f9ae8b35ddaa
Empleneu-lo. És un pdf emplenable. 
Cliqueu a "Tinc la instància llesta per adjuntar". Seleccioneu l'arxiu i adjunteu-lo
A "Breu descripció", escriviu SOL.LICITUD PER PRENDRE PART EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ DE JUTGE DE PAU I SUBSTITUT 2022
Cliqueu a "Continua" i empleneu les següents pantalles fins a finalitzar la presentació de la sol.licitud.
Organisme competent / Responsable
Serveis Generals
Àrea tramitadora
Serveis Generals
Qui el pot demanar

La persona interessada a prendre part en el procés de selecció o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da

 

Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar

El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze 15 dies naturals des de l’endemà de la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

Termini de sol·licitud
Del 04/11/2022 al 19/11/2022, ambdós inclosos.
Normativa
Acord adoptat per la Comissió de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data 20 de setembre, en el sentit que es requereix a l’ajuntament que iniciï els tràmits per tal de proposar al Tribunal les persones que han de desenvolupar els càrrecs de Jutge/essa de Pau titular i suplent. 
Altra informació d’interès

Cal emplenar instància genèrica i adjuntar-hi els documents:
- Sol.licitud per prendre part en el procés de selecció
- els altres documents descrits a Documentació a aportar

Documents associats al tràmit
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de la Torre de Claramunt és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (torre@diba.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pl. Ajuntament, 1, 8789, Torre de Claramunt, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 08/11/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.