Bonificació IBI per instal.lacions fotovoltaiques

Petició de bonificació de l'IBI a immobles amb instal.lacions d'autconsum amb energia solar fotovoltaica.

CAL EMPLENAR L'IMPRES QUE TROBAREU A L'APARTAT "MÉS INFORMACIÓ" I ADJUNTAR-LO

En termini
Requisits previs
No aplica
Preu / Taxa
No aplica
Documentació a aportar
  1. Document acreditatiu d’acompliment del procediment administratiu i de la inscripció en el Registre d’Autoconsum de Catalunya per la instal·lació solar fotovoltaica (RAC)
  2. Les 2 últimes factures de llum prèvies a la instal·lació solar fotovoltaica corresponents a l’immoble que disposa de la instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica.
  3. Imprès de sol.licitud que trobareu a l'apartat "més informació". A tall d'exemple es posa foto de l'imprès.

Organisme competent / Responsable
Ens davant el qual es dirigeix la petició.
Àrea tramitadora
La unitat tramitadora o l'àrea de gestió de les bonificacions
Qui el pot demanar
Tothom que cumpleixi amb els requisits que es sol.liciten
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial

Estan obligats a l'ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l'art. 14.2 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, els seus representants , etc.), així com aquells que s'estableixi reglamentàriament.

Si voleu tramitar-la electrònicament cal que disposeu d'un certificat digital. Podeu consultar els certificats digitals admesos i classificats pel Consorci AOC a la pestanya "classificació de certificats" del servei "Validador" de la pàgina web del Consorci AOC , d'acord amb el que s'estableix a la seu electrònica, per exemple idCAT i DNIe.

Inicieu la tramitació, a continuació emplenant el formulari web i signant-lo digitalment.
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Termini de sol·licitud

Durant els sis mesos des de la data que figuri en el document que acrediti que la instal.lació està executada i legalitzada davant de la Generalitat de Catalunya.

Impresos del tràmit
Vegeu imprès que s'adjunta a l'apartat "més informació" anomenat Sol.licitud bonificacio IBI fotovoltaiques
Normativa

Artícle 5.4. de l’ordenança fiscal núm. 1 relativa a l’Impost sobre Bens Immobles (IBI)

Silenci administratiu
Segons el contingut de la petició expressada a la instància.
Normativa del silenci administratiu
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.
Documents associats al tràmit
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de la Palma de Cervelló és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (palma@diba.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Sant Cristòfol s/n, 8756, Palma de Cervelló, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 20/07/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.