Aquí pots consultar les resolucions i decrets aprovats per aquest ens.

Nota aclaridora: Es dóna compte de tots els decrets i resolucions d'alcaldia al ple de la corporació mitjançant una relació (despatx d'ofici) inclosa a l'acta de cada ple.

Actes de Ple