Comunicació d'obres

Aquest tràmit permet una comunicació prèvia d'obres que segons la tipologia i la ubicació, poden tramitar-se de manera més senzilla, ja que no estan sotmeses a llicència.
En termini
Preu / Taxa

El valor i la forma de pagament seran els que determini l'Ordenança Fiscal Núm 5 de l'Ajuntament de Gurb.

L'Impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa es liquidaran per separat.

En alguns supòsits és obligatori dipositar una fiança com a garantia de danys en l'espai públic derivats de les obres.

Documentació a aportar

La documentació ha de detallar de forma clara i concreta l'actuació a dur a terme per poder ser valorada per els serveis tècnics municipals. Per tant, cal exposar l'indret precís on es duran a terme les obres, els materials a utilitzar, la superfície afectada i el cost de tota la intervenció, i els documents a presentar són els següents:

Opcional, memòria tècnica valorada o projecte tècnic, signada per tècnic competent.

- Addicionalment, en el cas d'instal.lació de panells solars fotovoltaics, s'haurà d'aportar, projecte tècnic, redactat i signat per tècnic competent i habilitat professionalment en el marc de la Llei d'Ordenació de l'Edificació, i l'assumeix de la direcció de l'obra. L'habilitació professional s'acreditarà amb el visat dels documents o certificat del col.legi professional que correspongui.

 

Descripció

En general, correspon a les obres en sòl urbà i que no requereixen projecte tècnic, per tenir escassa entitat constructiva o senzillesa tècnica, queden sotmeses a règim de comunicació, i poden ser iniciades un cop presentada la documentació al registre de l'Ajuntament i liquidada la taxa i impost corresponent, sota l'exclusiva responsabilitat de la persona sol.licitant i els tècnics responsables, en relació al compliment de la normativa tècnica i urbanística aplicable.

OBRES I ACTES SOTMESOS A RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA

De forma detallada, estan subjectes a comunicació prèvia les següents obres:

 • Les obres de conservació i manteniment de l'edifici.
 • Reforma d'edificis o locals en sòl urbà, que per la seva escassa entitat o complexitat tècnica, no requereixen del projecte tècnic.
 • Les instal·lacions de producció d'energia elèctrica mitjançant panells solars fotovoltaics si compleixen les següents característiques (en cas contrari, resten subjectes a llicència prèvia):

Sota la coberta de les edificacions i construccions en sòl urbà, situades de forma coplanar, i no es situen a més d'un metre de l'acabat de coberta.

- Als espais de les parcel.les en sòl urbà, no ocupats per construccions, en règim d'autoconsum i no superin el metre d'alçada des de la rasant del sòl, fins a una ocupació màxima del 25% de la seva superfície no edificable.

 • La primera utilització i ocupació dels edificis en sòl urbà.
 • El canvi d'ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial.
 • La construcció o la instal·lació de murs (no estructural) i tanques.
 • La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.
 • La formalització d'operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, estan relacionats amb els autoritzats en una llicència urbanística anterior.
 • Les obres de connexió, substitució, sondatges de comprovació i reparació d'avaries de les infraestructures de serveis, excepte les que estiguin subjectes al règim de declaració responsable que estableix la legislació de telecomunicacions.
 • Els actes subjectes a intervenció que es duguin a terme en sòl ni urbanitzable i que estiguin emparats en un projecte d'actuació específica o pla especial, sempre que no requereixin l'elaboració d'un projecte tècnic d'acord amb la legislació sobre ordenació de l'edificació.
Organisme competent / Responsable
No hi ha resolució expressa.
Àrea tramitadora
Àrea de planificació Territorial, Departament tècnic de l'Ajuntament de Gurb.
Qui el pot demanar
Qualsevol persona física o jurídica, degudament representada.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal

Presencial (Persones físiques):

Emplenant la sol·licitud i adjuntant la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació". Es pot presentar a les oficines de l'Ajuntament.

Telemàticament:

La Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques estableix en l'article 14.2 que estan obligats a relacionar-se a traves de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereix la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada en tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Per tramitar telemàticament cal que disposeu d'un certificat digital  idCAT Mòbil, certificat digital o Cl@ve

Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació"

 

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Tot l'any.
Mitjans de pagament
 • Transferència ES28 2100 0007 8602 0001 1255.
 • Targeta.
 • Comptat.
Impresos del tràmit
 • Estudi bàsic de seguretat i salut.
 • Declaració de no necessitat de coordinació de seguretat i salut (si és el cas).
Normativa

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la llei d'urbanisme.

Decret 64/2024, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

Ordenança Fiscal Núm 5 de l'Ajuntament de Gurb.

Termini de Resolució

Les obres subjectes al règim de comunicació prèvia en edificis i construccions, podran iniciar-se després de la presentació de la comunicació, sempre que s'ajustin a les condicions fixades per l'Ordenança i la documentació sigui complerta.

L'Ajuntament disposa de deu dies per denegar l'actuació comunicada, si fos contrària a la normativa aplicable, o per requerir a l'interessat que esmeni la comunicació presentada o l'adapti a la normativa aplicable.

Silenci administratiu
No existeix silenci, la comunicació es realitza sota la responsabilitat del sol·licitant i dels tècnics reponsables en vetllar pel compliment de la normativa aplicable.
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Gurb és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (ajgurb@gurb.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Mas de l'Esperança, S/N, 8503, Gurb, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 22/02/2023

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.