Categoria
Etiqueta
Àmbits transparència
102 conjunts de dades trobats
26/09/2022

Es publica la informació detallada del registre de convenis de col·laboració i cooperació, que té com a funció:

• Publicitar els convenis i acords subscrits per la Generalitat de Catalunya amb l'Estat, altres comunitats autònomes, òrgans constitucionals o estatutaris, ens públics... Mostra més

26/09/2022

Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

26/09/2022

Conjunt de dades on trobareu informació, per trimestres vençuts, del Període Mitjà de Pagament a Proveïdors.

El Període Mitjà de Pagament a Proveïdors (PMP) és l'indicador que mesura els dies de mitjana de pagament del deute comercial en termes econòmics als proveïdors.

Le... Mostra més

26/09/2022

Totes les entitats locals han de calcular abans del dia 1 de novembre de cada any el cost efectiu dels serveis que presten, partint de les dades contingudes en la liquidació del pressupost general i, si s’escau, dels comptes anuals aprovats de les entitats vinculades o que en depenen, c... Mostra més

26/09/2022

Inclou el registre detallat de les sol·licituds ciutadanes des de l'any 2016 fins a la data actual

26/09/2022

Atencions realitzades pel departament de serveis socials des de l'any 2008 fins l'actualitat

26/09/2022

Pressupost definitiu d'ingressos de l'any anterior

26/09/2022

Pressupost definitiu d'ingressos de l'any actual

26/09/2022

Pressupost definitiu de despeses de l'any anterior

26/09/2022

Població empadronada al municipi de Gavà