Comunicació prèvia de primera utilització i ocupació dels edificis i construccions

Comunicació que es fa a l'Ajuntament per a poder ocupar i utilitzar un edifici després d'haver-hi obres de nova planta, ampliacions de volum o canvis d'ús a habitatge en edificis existents.
En termini
Requisits previs
Abans que res, prepareu la documentació a aportar. Empleneu-la i signeu-la digitalment. Un cop guardada, ja podreu clicar a "Comença"; a la pantalla següent premeu "Tinc la instància llesta per adjuntar" i ja podreu triar els vostres fitxers per a adjuntar-los.
Preu / Taxa
Segons ordenança fiscal 21.
Documentació a aportar

- Model de comunicació de primera ocupació

- Certificat final d’obra signat i visat

- Annexes A i B signats i visats

- Model 900D segellat d’entrada per l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT), o bé per l’ajuntament

- Import final d'execució/Resum del pressupost actualitzat

- Autoliquidació i justificant de pagament de la taxa corresponent

Descripció
S'ha d'acreditar que les obres s'adeqüen i s'ha donat compliment a les condicions imposades a la llicència d'obres atorgada, acompanyada de la documentació obligatòria.
Qui el pot demanar
La persona interessada o la representant degudament acreditat/da, adjuntant model d'autorització emplenat i signat.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Durant tot l'any
Termini de sol·licitud
La comunicació s’ha de presentar un cop finalitzades les obres, aportant la documentació obligatòria.
Normativa
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
Termini de Resolució
Un mes.
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de l'Estany és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (estany@diba.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Dr. Vilardell, 1, 8148, Estany, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 21/02/2023

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.