Comunicació prèvia d'obres

Comunicació, que es fa a l'ajuntament, de la realització de qualsevol obra, sempre que:

- No suposi canvis en obertures, parets, pilars i sostres, ni en la distribució interior dels edificis.

- No suposi muntatge de bastides.

- No afecti l'estructura de l'edifici.

- No afecti façanes, paviments exteriors i patis interiors.

- No afecti edificis catalogats o zones especialment protegides.

- En parcel·les, no suposi la destrucció de jardins existents, ni tala d'arbres ni moviment de terres.

Segons l’article 73 del decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, les comunicacions d’obres no són vàlides si no indiquen els terminis màxims per començar-les i acabar-les.

En termini
Requisits previs

Abans que res, prepareu la documentació a aportar. Empleneu-la i signeu-la digitalment. Un cop guardada, ja podreu clicar a "Comença"; a la pantalla següent premeu "Tinc la instància llesta per adjuntar" i ja podreu triar els vostres fitxers per a adjuntar-los.

Preu / Taxa
Segons ordenances fiscals 5 i 21.
Documentació a aportar

- Indicació de l'inici i finalització de les obres

- Model de comunicació d'obres

- Full autoliquidació

- Comprovant de pagament

Descripció

Actuacions objectes de comunicació:

 • Revocar, enguixar, enrajolar i pintar parets o sostres interiors
 • Canviar paviments existents i graons d’escales
 • Col·locar i reparar cel-ras
 • Canviar fusteria interior
 • Renovar aparells sanitaris, safareigs i cuines
 • Substituir, reparar o millorar instal·lacions d’aigua, gas, electricitat, telefonia i desguàs a l’interior dels habitatges
 • Practicar cates en interiors dels habitatges o solars privats, que no afectin estructura ni fonaments, per a canonades d’aigua, gas, electricitat i telefonia
 • Canviar la distribució puntual interior de l’habitatge, sense afectar elements estructurals
 • Adequar locals comercials sense ús específic que no en modifiquin l’estructura i en millorin les condicions d’higiene i estètica
 • Obertures per a tub extractor o barbacoes (cal presentar plànol o croquis que la situen dins de la parcel·la)
 • Col·locar murs de contenció de terres d’alçada inferior a 1,50 metres
 • Col·locar portes, finestres, persianes i reixes en obertures de façana
 • Reparar sostres i terrats sense afectar elements estructurals
 • Col·locar i/o canviar paviments i escales a l’exterior de l’edifici
 • Arrebossar, estucar i pintar façanes que no necessiten una bastida
 • Construir, reparar i substituir canonades de desguàs i claveguerons a l’exterior de l’edifici, sense afectar la via pública
Qui el pot demanar
La persona interessada o la representant degudament acreditat/da, adjuntant model d'autorització emplenat i signat.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Durant tot l'any.
Termini de Resolució
Un mes.
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de l'Estany és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (estany@diba.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Dr. Vilardell, 1, 8148, Estany, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 11/04/2023

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.