Llicència d'obres

Aquest tràmit us permet sol·licitar una llicència d'obres. A continuació es detallen alguns dels supòsits que estan sotmesos al règim de llicència urbanística, segons l'article 187 del text refós de la Llei d'urbanisme:

 • Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys.
 • La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o parcial.
 • La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’aquestes instal·lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.
 • L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
 • Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.
 • La instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.
 • Actuacions subjectes a comunicació prèvia quan es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat, excepte que estiguin emparades per un projecte d'actuació urbanística o un pla urbanístic.
 • La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.
 • El canvi dels edificis a un ús residencial.
 • Els usos i les obres provisionals.
En termini
Requisits previs
Abans que res, prepareu la documentació a aportar. Empleneu-la i signeu-la digitalment. Un cop guardada, ja podreu clicar a "Comença"; a la pantalla següent premeu "Tinc la instància llesta per adjuntar" i ja podreu triar els vostres fitxers per a adjuntar-los.
Preu / Taxa
Documentació a aportar

Model de sol·licitud de llicència d'obres

Full d'autoliquidació

- Comprovant de pagament

- Altra documentació:

1. En cas que l’obra requereixi projecte tècnic:

 • Projecte bàsic tècnic que ha d’identificar la finca afectada i contenir, com a mínim, la documentació escrita i gràfica necessària per definir i establir les característiques tècniques de les obres, amb el grau de detall suficient per permetre comprovar la seva adequació a les determinacions de l’ordenament jurídic urbanístic i, quan la legislació sectorial ho prevegi expressament, als requisits que aquesta legislació estableixi, i que ha d’incloure:
  • Memòria.
  • Pressupost.
  • Plànols.
  • Protecció patrimoni.
  • Fotografia del terreny i/o de l’edificació objecte de l’actuació.
  • Qüestionari estadístic complimentat i signat.
  • Assumeix i direcció de l’obra.
  • Estudi (bàsic) de seguretat i salut.
  • Declaració, visat o certificat d’idoneïtat tècnica.
  • Estudi geotècnic, si s’escau.
  • Encàrrec de direcció d'obra.
  • IAE del constructor (si tributa per aquest impost).
  • Fiança per respondre de la reposició d'instal•lacions públiques.
  • Compromís de dipositar la runa en un abocador selectiu (i, si s'escau, «fiança»).

2. En el supòsit d’obra nova:

 • Annexos on es justifiqui el compliment del Decret 21/2006, d’ecoeficiència, de captació d’energia solar i d’estalvi d’aigua.

3. En cas que l'obra no requereixi projecte tècnic:

 • La persona sol•licitant d’una llicència urbanística dins de l’escrit de sol•licitud o mitjançant l’aportació de documents annexos, ha de:
  • Descriure i justificar les obres que pretén executar.
  • Identificar amb precisió la finca afectada per les obres.
  • Representar gràficament les obres que per les seves característiques ho requereixin. (El grau de detall dels aspectes anteriors ha de ser suficient per apreciar les característiques, la situació i la destinació de les obres, amb la finalitat de comprovar la seva adequació a les determinacions de l’ordenament jurídic urbanístic i, quan la legislació sectorial ho prevegi expressament, als requisits que s’hi estableixen)
  • Encàrrec de direcció d'obra.
  • IAE del constructor (si tributa per aquest impost).
  • Fiança per respondre de la reposició d'instal•lacions públiques.
  • Compromís de dipositar la runa en un abocador selectiu (i, si s'escau, «fiança»).

    

Qui el pot demanar
La persona interessada o la representant degudament acreditat/da, adjuntant model d'autorització emplenat i signat.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Termini de Resolució
2 mesos.
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de l'Estany és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (estany@diba.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Dr. Vilardell, 1, 8148, Estany, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 16/02/2023

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.