Llicència de gual i contragual

El tràmit permet fer totes les gestions relacionades amb la llicència per a l'ús restringit de la via pública (vorera), per a l'entrada i sortida de vehicles privats ja sigui en edificis o bé en solars i/o espais en obres.

En termini
Requisits previs
En el cas de demanar el duplicat de placa de gual o contragual  per robatori o deteriorament, cal complir els requisits:
 • Que estigui donat d'alta al padró de guals i contraguals municipals.
 • Ser titular de la llicència del gual o contragual.
 • Estar al corrent del pagament les taxes municipals.
 • En el cas de deteriorament: la placa de gual.
 • En el cas de robatori: documentació justificativa de la sostracció (denúncia presentada a la Policia Local o als Mossos d'Esquadra).
Per a la resta de casos, no cal complir cap requisit específic.
Preu / Taxa
Documentació a aportar

En cas de sol·licitud d'alta:

 • Escriptura de propietat de la finca o,  en cas de llogater/a, autorització del/de la propietària de la finca o bé rebut de l'IBI
 • Llicència o comunicació de l'activitat en cas de tractar-se d'un establiment o local, o referència de la seva obtenció.
 • Plànols d'ubicació i situació i emplaçament amb la superfície ocupada i mides del gual.
 • Croquis detallat o fotografia de l'accés amb la vorera.
 • Quan es tracti d'un bloc de pisos: original i fotocòpia de l'escriptura on consti el garatge i el número de places d'aparcament (escriptura de divisió horitzontal).

En cas de modificacions:

 • Per ampliació de llargada i/o amplada.
 • Per ampliació o modificació d'horaris.
 • Per transmissió de la titularitat de la llicència.
 • Per ampliació o modificació de matrícules dels vehicles autoritzats en estacionaments reservats.

Cal identificar el motiu del canvi:

 • Caldrà acreditar la nova titularitat de la finca: escriptura de compra-venda o de transmissió de la finca. 
 • Plànol a escala 1/100 amb indicació de la superfície ocupada per l'aparcament o zona de càrrega o descàrrega, ample de vorera, accés de la façana i gual, amb grafisme dels elements urbans.
 • Justificant del pagament de l'autoliquidació de la taxa del gual i el comprovant del pagament

En cas de baixa:

 • Retorn de la placa de gual   (original).
 • Declaració jurada en el cas excepcional de no disposar de la placa.
 • Denúncia de robatori, si es dona el cas.
 • Si escau, no serà valida la resolució de la baixa del gual fins que no es faci la comprovació de la reposició de la vorera.
Descripció

La llicència de contragual la poden demanar els interessats que tinguin ja una llicència de gual e en vies de poca amplada i necessitin una zona de prohibició d'estacionament davant del gual per facilitar l'accés del vehicle. 

 • Sol·licitud de llicència de gual.
 • Modificació de les característiques del gual: físiques, per canvi d'ús o per canvi d'horari.
 • Canvi de titular de la llicència de gual
 • Baixa de la llicència de gual
 • Duplicat de placa de gual
 • Contragual

En cas de concessió de la llicència, tant la construcció del gual com la seva senyalització és a càrrec del titular, així com el seu manteniment. De la mateixa manera, si se sol·licita la baixa, la reposició de la vorera i la retirada de la placa corresponent és a càrrec de l'interessat.

Cada any caldrà fer efectiu el pagament de la taxa corresponent de gual.

Organisme competent / Responsable
Ens davant del qual es dirigeix la petició.
Àrea tramitadora
Via Pública
Qui el pot demanar
La persona interessada o la representant degudament acreditat/da, adjuntant model d'autorització emplenat i signat.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial

Estan obligats a l'ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, així com aquells que s'estableixin reglamentàriament.

Si voleu tramitar la petició electrònicament cal que disposeu d'un certificat digital. Us caldrà iniciar la tramitació tot emplenant el formulari web i signant-lo digitalment.

Podeu consultar els certificats digitals admesos pel validador del Consorci AOC

De tots els sistemes d'identificació disponibles la manera més senzilla de tramitar és mitjançant l'IdCat Mobil, que facilita la identificació i signatura electròniques a través de dispositius mòbils, i es pot utilitzar per a fer tràmits amb les administracions i ens que integren el sector públic de Catalunya Vídeo explicatiu de com sol·licitar-lo.

I si no tinc certificat, i no el puc aconseguir?

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Durant tot l'any.
Termini de sol·licitud
No n'hi ha.
Mitjans de pagament
El que estableixi l'ordenança fiscal.
Normativa
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local. 
 • DECRET 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals 
 • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes local 
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Ordenances municipals
Termini de Resolució
El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.
Silenci administratiu
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.
Normativa del silenci administratiu
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.
Documents associats al tràmit
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de l'Estany és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (estany@diba.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Dr. Vilardell, 1, 8148, Estany, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 15/02/2023

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.