Certificat de qualificació urbanística

Document que acredita la qualificació urbanística d'uns terrenys, on s'indica les condicions d'urbanització que han de complir.
En termini
Requisits previs
No cal complir cap requisit previ.
Preu / Taxa
Segons les ordenances fiscals.
Documentació a aportar

Cal aportar la documentació següent:

· Dades identificatives de la persona interessada (física - DNI, NIE o passaport o jurídica-NIF) o bé dades i autorització de la persona que la representi. En el cas de la tramitació electrònica la identificació es podrà fer utilitzant un certificat electrònic.

· Plànol de situació i emplaçament de la finca

· Referència cadastral.
Descripció
Document que acredita la qualificació urbanística d'uns terrenys, on s'indica les condicions d'urbanització que han de complir.
Organisme competent / Responsable
Ens davant del qual es dirigeix la petició.
Àrea tramitadora
La unitat tramitadora o l'àrea d'urbanisme.
Qui el pot demanar
La persona interessada o representant, legal o voluntària, degudament acreditat/da.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal

Estan obligats a l'ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, així com aquells que s'estableixi reglamentàriament.

Si voleu tramitar-la electrònicament cal que disposeu d'un certificat digital. Podeu consultar els certificats digitals admesos i classificats pel Consorci AOC a la pestanya "classificació de certificats" del servei "Validador" de la pàgina web del Consorci AOC , d'acord amb el que s'estableix a la seu electrònica, per exemple idCAT i DNIe.

Inicieu la tramitació, a continuació emplenant el formulari web i signant-lo digitalment.
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Durant tot l'any.
Termini de sol·licitud
No n'hi ha.
Normativa
  • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.
  • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
  • Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Termini de Resolució
La petició s'atendrà en el termini màxim d'un mes a comptar des de la recepció de la sol·licitud o des del dia en què, si és el cas, s'hagin esmenat els errors de la sol·licitud.
Silenci administratiu
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.
Altra informació d’interès
La vigència del certificat emès és de sis mesos, a comptar des de la notificació a les persones interessades o als seus representants.
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de l'Espunyola és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (espunyola@diba.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Ctra. Solsona, s/n, 8614, Espunyola, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 29/12/2021

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.