Hi ha prevista alguna convocatòria de subvencions i/o ajuts públics? Aquí hi pots trobar la relació actualitzada i les condicions per ser-ne beneficiari.

Informació relativa a les convocatòries de subvencions i ajuts del món local dels darrers 5 anys (amb origen CIDO)

0 Registres carregats

En compliment del que disposa l'article 10.1.b de la Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, es publiquen les convocatòries i resolucions d'ajuts i subvencions de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí.

-----------------------------------

SUBVENCIONS A ENTITATS, PARTICULARS, ASSOCIACIONS I/O COL·LECTIUS SENSE ÀNIM DE LUCRE A L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ

 

CONVOCATÒRIA PER L’ANY 2019


Per decret de l’alcaldia de data 05 de febrer de 2019 s'ha resolt aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions als clubs, entitats esportives i culturals, les quals es regiran amb les bases específiques per a la concessió de subvencions a entitats, particulars, associacions i/o col·lectius sense ànim de lucre de l’Espluga de Francolí, publicades al BOPT del dia 11 de juliol de 2016.

 

 • Objecte de la convocatòria: Fomentar les activitats que es realitzin en l'àmbit cultural, social, artístic, esportiu i anàlegs d'interès públic local.

 

 • Les sol•licituds s’emplenaran en el model oficial, el qual es pot obtenir en aquest apartat o sol·licitar-la directament a les oficines municipals.

 

 • El termini per a presentar les sol·licituds finalitza el dia 26 de març de 2019. Es podran presentar les sol·licituds al registre de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí i  per via telemàtica. Si s’escull per via telemàtica cal omplir i signar digitalment el document de sol·licitud, o bé el de justificació, quan pertoqui, que trobareu a l'apartat de descàrrega de documents, i enviar-los adjunts a través del model d’instància genèrica que es troba a aquíTermini tancat.

   

 • Termini per a justificar les subvencions: 28 de febrer de 2020.

 

 • Totes les sol·licituds presentades amb posterioritat a la data indicada en el punt anterior es consideraran desestimades.

 

 • Descàrrega de documents:

Bases específiques

 Anunci de la convocatòria

Sol·licitud de subvenció

Acreditació fefaent de la personalitat i/o representació

Justificació de subvenció

Manual de signatura

-----------------------------------

 

AJUTS PER A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES

 

CONVOCATÒRIA PER L’ANY 2019


Per decret de l’alcaldia de data 05 de febrer de 2019 s'ha resolt aprovar la convocatòria de subvencions per  a l'any 2019 per a la rehabilitació de façanes dels immobles de l’Espluga de Francolí que donin o siguin visibles des de la via pública, les quals es regiran regiran per les seves bases específiques publicades al BOPT de data 25 de març de 2015.

 

 • El termini per a presentar les sol·licituds finalitza el 31 d'octubre de 2019. Es podran presentar les sol·licituds al registre de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí i  per via telemàtica. Si s’escull per via telemàtica cal omplir i signar digitalment el document de sol·licitud, o bé el de justificació, quan pertoqui, que trobareu a l'apartat de descàrrega de documents, i enviar-los adjunts a través del model d’instància genèrica que es troba a aquí

   

 • Descàrrega de documents:

  Bases específiques

  Sol·licitud de subvenció

  Justificació de subvenció

  Manual de signatura

  -----------------------------------

 

CONVOCATÒRIES D'HABITATGE EN RÈGIM DE LLOGUER SOCIAL

​Aquí podeu descarregar els models normalitzats per tal participar en les convocatòries d'habitatge de lloguer social de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí: