Hi ha prevista alguna convocatòria de subvencions i/o ajuts públics? Aquí hi pots trobar la relació actualitzada i les condicions per ser-ne beneficiari.

Informació relativa a les convocatòries de subvencions i ajuts del món local dels darrers 5 anys (amb origen CIDO)

0 Registres carregats

En compliment del que disposa l'article 10.1.b de la Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, es publiquen les convocatòries i resolucions d'ajuts i subvencions de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí.

-----------------------------------

SUBVENCIONS A ENTITATS, PARTICULARS, ASSOCIACIONS I/O COL·LECTIUS SENSE ÀNIM DE LUCRE A L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ

 

CONVOCATÒRIA PER L’ANY 2022

Per decret de l’alcaldia 859-2022 de data 14 de setembre de 2022 s'ha resolt aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions als clubs, entitats esportives i culturals, les quals es regiran amb les bases específiques per a la concessió de subvencions a entitats, particulars, associacions i/o col·lectius sense ànim de lucre de l’Espluga de Francolí, publicades al BOPT del dia 22 de setembre de 2022.

Objecte de la convocatòria: Fomentar les activitats que es realitzin en l'àmbit cultural, social, artístic, esportiu i anàlegs d'interès públic local.

 • Les sol•licituds s’emplenaran en el model oficial, el qual es pot obtenir en aquest apartat o sol·licitar-la directament a les oficines municipals.
   
 • El termini per a presentar les sol·licituds finalitza el dia 22 de d'octubre de 2022. Es podran presentar les sol·licituds al registre de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí i  per via telemàtica. Si s’escull per via telemàtica cal omplir i signar digitalment el document de sol·licitud, o bé el de justificació, quan pertoqui, que trobareu a l'apartat de descàrrega de documents, i enviar-los adjunts a través del model d’instància genèrica que es troba a aquí

   

 • Termini per a justificar les subvencions: A determinar.

.

 • Totes les sol·licituds presentades amb posterioritat a la data indicada en el punt anterior es consideraran desestimades.

 

 • Descàrrega de documents:

Bases específiques

 Anunci de la convocatòria

Sol·licitud de subvenció

Acreditació fefaent de la personalitat i/o representació

Justificació de subvenció

Manual de signatura

-----------------------------------

 

AJUTS PER A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES

 

CONVOCATÒRIA PER L’ANY 2021

Per decret de l’alcaldia número 407 dictat en data 23 de juny de 2021 s'ha resolt aprovar la convocatòria de l'any 2021 de subvencions per la rehabilitació de façanes dels immobles de l’Espluga de Francolí que donin o siguin visibles des de la via pública, les quals es regiran per les seves bases específiques publicades al BOPT núm. 70 de data 25 de març de 2015.

 

 • El termini per a presentar les sol·licituds finalitza el 30 de novembre de 2021. Es podran presentar les sol·licituds al registre de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí i  per via telemàtica. Si s’escull per via telemàtica cal omplir i signar digitalment el document de sol·licitud, o bé el de justificació, quan pertoqui, que trobareu a l'apartat de descàrrega de documents, i enviar-los adjunts a través del model d’instància genèrica que es troba a aquí. 
 • També, s'acceptaran a tràmit totes aquelles sol·licituds presentades des de l'1 de desembre de 2020 i fins la publicació de la present convocatòria al BOPT. 
 • Descàrrega de documents:

  Bases específiques

  Sol·licitud de subvenció

  Justificació de subvenció

  Manual de signatura

  -----------------------------------

 

CONVOCATÒRIES D'HABITATGE EN RÈGIM DE LLOGUER SOCIAL

​Aquí podeu descarregar els models normalitzats per tal participar en les convocatòries d'habitatge de lloguer social de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí: