Aquí podràs consultar la informació dels costos i rendiments dels serveis de l'ens. És a dir, podràs saber quin és el cost que suporta la ciutadania per cada servei públic.

Informació relativa al cost efectiu dels serveis que presten les entitats locals, partint de les dades contingudes en la liquidació del pressupost general i, si s’escau, dels comptes anuals aprovats de les entitats vinculades o que en depenen, corresponent a l’exercici immediatament anterior.

La font de les dades mostrada és la publicació oficial del MINHAP (únicament en castellà).

0 Registres carregats