Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

1. Perfil i dades de contacte dels alts càrrecs

2. Retribucions

El Ple Municipal fixa el nombre total de regidors i regidores d'aquest Ajuntament amb règim de dedicació exclusiva, les retribucions econòmiques que reben els membres de la corporació per l’exercici del càrrec, amb dedicació exclusiva o parcial, així com les dietes per concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats. Per assistir a les Juntes Generals o als Consells d'Administració de les 3 empreses municipals, els electes no perceben cap remuneració, ni dietes, ni indemnitzacions. 

3. Personal eventual

El nombre, característiques i retribucions del personal eventual són els determinats mitjançant acord del Ple Municipal. En aquesta Corporació, el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual és de 10, complint-se allò previst en l'article 104 bis de la llei 7/1985, de 2 d'abril.

 

També podeu consultar el resum de les declaracions de béns i activitats dels alts càrrecs de la Corporació.