La majoria de les decisions més rellevants que es porten a terme en un ens es prenen a les sessions plenàries, ja que el Ple és l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania. Aquí hi ha tots els documents que deixen constància de la presa de decisions que tenen lloc en el marc d'aquestes reunions, això sí, sense dades de caràcter personal.

El Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local, té per objectiu assegurar la gestió  regular dels fons públics, el seu ús eficient i la sostenibilitat financera de les entitats locals.

 

El control intern de l'activitat econòmica financera del sector públic local l'ha d'exercir l'òrgan interventor mitjançant:

 

  • l'exercici de la funció interventora

  • i el control financer

 

L’òrgan interventor haurà d’elaborar un Pla Anual de Control Financer que recollirà les actuacions de control permanent i auditoria pública a realitzar durant l’exercici. Inclourà totes aquelles actuacions que derivin d’una obligació legal i les que han estat seleccionades sobre la base d'una anàlisi de riscos, consistent amb els objectius que es pretenguin aconseguir, les prioritats establertes per a cada exercici i els mitjans disponibles.