Els recursos públics de l'ens es destinen a les finalitats previstes al Pressupost? Es porten a terme de forma correcta els processos relacionats amb les subvencions, la contractació o els convenis? Aquí podràs trobar les auditories de comptes que s'hagin realitzat.

L'activitat municipal està sotmesa permanentment a control financer i d'eficàcia per part de diferents òrgans interns, com la Intervenció municipal.

D'altra banda, anualment també s'efectua la fiscalització externa dels comptes i de la gestió econòmica de l'Ajuntament i de les 3 empreses municipals dependents, per part de la Sindicatura de Comptes i del Tribunal de Cuentas.

Simultàniament, l'activitat municipal és objecte de diferents controls i auditories puntuals que realitzen diferents administracions, agències i organismes.