Amb la funció d'assistir el màxim responsable de l'ens en l'exercici de les seves atribucions i d'exercir les competències que li han estat delegades pel Ple, la Junta de Govern pren decisions sobre diferents temes. Aquí pots consultar els acords presos en el marc d’aquestes reunions, que no inclouen dades personals.

La Junta de Govern Local és l'òrgan d'assistència a l'alcalde i adopta acords en aquells assumptes que li delegui l'alcalde o el Ple municipal. La formen l'alcalde, que n'és el president, i un nombre de regidors designats per l'alcalde que no pot superar un terç del total. Es reuneix, habitualment, de manera ordinària cada dilluns.

Els tinents d'alcalde són designats lliurement per l'alcalde entre els regidors que formen part de la Junta de Govern Local, es designen per ordre, i per aquest ordre substitueixen l'alcalde en cas d'absència, malaltia, etc. També exerceixen aquelles competències que l'alcalde els delega.

Per consultar les actes cliqueu aquí.