Els recursos públics de l'ens es destinen a les finalitats previstes al Pressupost? Es porten a terme de forma correcta els processos relacionats amb les subvencions, la contractació o els convenis? Aquí podràs trobar les auditories de comptes que s'hagin realitzat.

L'Ajuntament del Masnou recentment no ha fet cap auditoria de comptes.

En aquest enllaç veureu el darrer informe 13/2022 emès per la Sindicatura de Comptes: Compte general de les corporacions locals - exercici 2020.

En aquest enllaç veureu el darrer informe 6/2016 emès per la Sindicatura de Comptes: Compte general de les corporacions locals - exercici 2014.